WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:39:pm 11/01/10 Đăng ngày “January 11th, 2010”

Thông điệp đầu năm của Sứ Tàu: Phải biết SỢ

Thông điệp đầu năm của Sứ Tàu: Phải biết SỢ

Nếu đem so sánh cách hành xử của nhà cầm quyền CSVN đối với người dân VN qua các vụ đàn áp các tôn giáo gần đây, với cách ứng xử ngoại giao trước thái độ ngạo mạn kiêu căng của Sứ Tàu thì mới thấm thía được nỗi đâu của dân tộc Việt Nam vì kẻ cầm quyền một mặt thì quá nhu nhược trước kẻ ác, mặt khác thì lại nhẫn tâm ra tay, không từ nan bất kể thủ đoạn nào đối với người dân lành.

11:39:pm 11/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trung Quốc và phản quốc

Trung Quốc và phản quốc

1.- Chuyện dài Trung Quốc Đối với người Việt Nam, Trung Quốc là chuyện dài bất tận, bắt đầu ngay từ thời tổ tiên chúng ta lập quốc, và có lẽ không khi nào chấm dứt, vì không thể nào thay đổi khu vực địa lý chính trị. Các nhà cầm quyền Trung Quốc, dù [...]

03:04:pm 11/01/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Bầy thú dữ ở Đồng Chiêm tháng Giêng 2010

Bầy thú dữ ở Đồng Chiêm tháng Giêng 2010

Bầy thú dữ ở Đồng Chiêm tháng Giêng 2010.

05:35:am 11/01/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »