WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:43:pm 06/01/10 Đăng ngày “January 6th, 2010”

Nguyễn Ái Quốc hơi nhiều tiền

Nguyễn Ái Quốc hơi nhiều tiền

Năm 1925 bác Hồ kính yêu của chúng ta lúc đó là đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã có vai trò to lớn trong đảng cộng sản quốc tế. Lúc đó Nguyễn Ái Quốc hơi bị nhiều tiền không phải nghèo khó như chúng ta vẫn thường nghe kể đâu. Thu nhập của bác Quốc [...]

11:43:pm 06/01/10 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Đôi điều về văn hóa quan chức

Đôi điều về văn hóa quan chức

Tại sao ở các nước, người ta không có đảng quang vinh, không có bác Hồ vĩ đại người ta văn minh thế, cư xử với nhau nhân ái thế?

01:41:pm 06/01/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Một kiếp phù du

Một kiếp phù du

Trâm trố mắt nhìn, ở Việt Nam hình như chỉ có người đàn bà bưng khay hầu hạ đàn ông, chứ chưa bao giờ Trâm thấy người đàn ông nào hầu hạ phụ nữ hết

08:22:am 06/01/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 [1]

Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 [1]

Cách sống của người hai miền cũng cách biệt quá nhiều khiến chính quyền Hông Kông phải có chính sách tách biệt hai nhóm người để bảo vệ các thuyền nhân miền nam. Có lẽ trại tị nạn duy nhất ở Hồng Kông có một số nhỏ thuyền nhân miền bắc được cho ở chung với người miền nam trong một khu vực không có ngăn cách là trại Màn Dìn nơi tôi ở.

01:12:am 06/01/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »