WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

7 Phản hồi cho “Điệu nhảy sol, đố, mì”

 1. Nhà lá says:

  Hình này quá rỏ ràng.
  Một lảo già còm cỏi nhảy cà tưng
  vì bị một lảo mập trán trợt, nốt ruồi
  giật dây.

 2. dân đen says:

  nhảy dỡ tao tát tay và thay thằng khác ngay !

 3. rom says:

  Quá chính xác!
  Thương cho dân tộc tôi

 4. soong hee says:

  Mao chơi ác với Bác ta quá! Nhảy kiểu đó ai biết đường mà nhảy!

 5. Thuan Nguyen says:

  Nhìn cái hình ko có chữ nào bình luận mà nhịn cười ko đc
  Báo Mao trán hói cao, mục rùi lớn. tham vọng to
  Bác Hồ dép râu lóng ngóng ko biết đi đường nào cho thuận theo chiều dây rối của bác Mao
  Sân khấu chính trị là đây, người dân đc thưỡng lãm suốt cuộc đời mà ko cần mua vé

 6. Trúc Bạch says:

  Bác Mao nào ở đâu xa ?
  Bác Hồ ta đó chính là bác Mao ! (*)
  Bác Mao thì ở trên cao
  Giật bác Hồ dưới (nhẩy) cào cào Mì, đố, sol . (**)

  (*) Thơ thời đại Hồ Chí Minh.
  (**) Thơ thời hâu “phỏng giái”

 7. danSegoong says:

  Te ra Mao cung la mot tay day thu lam xiec lao luyen .

Phản hồi