Home » 12:00:am 03/01/16 Đăng ngày “January 3rd, 2016”

Thăm nuôi 2 tù nhân lương tâm ngày đầu năm

Thăm nuôi 2 tù nhân lương tâm ngày đầu năm

Cán bộ quản giáo nắm quyền xét duyệt đồ thăm nuôi, coi như có toàn quyền quản lý dạ dày của người bị giam, nên oai lắm, hống hách lắm, hét ra lửa mửa ra khói y như mậu dịch viên thời bao cấp.

12:00:am 03/01/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phát súng 11 triệu 300 ngàn

Phát súng 11 triệu 300 ngàn

Chuyện gia đình mà gọi 911 cũng là điều cần suy nghĩ.

12:00:am 03/01/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »