WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:26:pm 16/01/16 Đăng ngày “January 16th, 2016”

Một nữ giáo dân: Nếu C.A huyện không làm được, cứ giao cho chúng tôi

Một nữ giáo dân: Nếu C.A huyện không làm được, cứ giao cho chúng tôi

Sáng nay, hàng trăm giáo đân đã kéo đến Công an Huyện Quỳnh Lưu, nơi có trách nhiệm điều tra vụ việc đánh linh mục Nam.

05:26:pm 16/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thông báo cần người

Thông báo cần người

12:14:pm 16/01/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vận mệnh Dân tộc vào tay ai?

Vận mệnh Dân tộc vào tay ai?

Còn vài ngày nữa là Đại Hội 12 chính thức khai mạc. Vẫn chưa thể biết chắc được những gì có thể xảy ra. Đây là điều khác biệt lớn nhất của lần Đại hội này so với các kỳ Đại hội trước.

10:32:am 16/01/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vì sao chế độ Độc Tài chậm phát triển?

Vì sao chế độ Độc Tài chậm phát triển?

Khi giải một bài toán, chúng ta vẫn luôn tìm tòi nhiều cách giải khác nhau, để rồi sẽ chọn ra phương án hay nhất. Đó chính là phương pháp tối ưu hóa một vấn đề. Mối bận tâm của loài người chính là thời gian, cho nên cần phải giải quyết mọi chuyện trong [...]

10:19:am 16/01/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Chữ Đức nằm ở đâu giữa dân và đảng?

Chữ Đức nằm ở đâu giữa dân và đảng?

Đảng không thể tự đánh giá mình. Nếu muốn biết Dân đánh giá ra sao thì đề nghị Đảng đừng đàn áp, đừng cản trở các cơ quan, tổ chức độc lập làm một thăm dò xem Dân nghĩ rằng Đảng đang bảo vệ đất nước hay đang cầu cạnh kẻ xâm lăng

09:52:am 16/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »