WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:25:pm 23/01/16 Đăng ngày “January 23rd, 2016”

Duy nhất đồng chí Nguyễn Phú Trọng ứng cử cho chức danh Tổng Bí thư

Duy nhất đồng chí Nguyễn Phú Trọng ứng cử cho chức danh Tổng Bí thư

Cả 4 đồng chí, trong đó có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đều làm đơn xin rút.

03:25:pm 23/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nghị quyết SJR5 – Đâu là sự thật?

Nghị quyết SJR5 – Đâu là sự thật?

Đem hi vọng tươi sáng, tốt đẹp đến cho cuộc đời bất hạnh của các TPB VNCH để họ thêm vui sống là một việc làm nhân ái, rất đáng cổ võ, hoan nghênh, yểm trợ nhưng cần thiết phải loan tin chính xác

03:14:pm 23/01/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bọn côn đồ đốn mạt cai trị VN đâu có thử nghiệm gì với dân chủ!

Bọn côn đồ đốn mạt cai trị VN đâu có thử nghiệm gì với dân chủ!

Trong đầu tháng 12 vừa rồi, công an mặc thường phục đánh nhà vận động nhân quyền kiêm luật sư Nguyễn Văn Đài bằng các thanh sắt.

02:29:pm 23/01/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trại thú Sài Gòn

Trại thú Sài Gòn

Viên mật vụ trẻ tên Trung hơn một lần nói thẳng với tôi rằng: Từ nay đến ngày hai mươi tám ông ra khỏi nhà, chúng tôi sẽ đưa ông đi luôn!

02:05:pm 23/01/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đại hội 12 với trò chơi dân chủ

Đại hội 12 với trò chơi dân chủ

Ngay trước ngày khai mạc Đại Hội 12 còn Trung cộng kéo dàn khoan 981 vào vùng biển của Việt Nam.

01:30:pm 23/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Làm gì có… mà đợi với chờ

Làm gì có… mà đợi với chờ

Khi tôi viết những dòng này thì Đại hội XII đã bắt đầu. Tôi lướt qua những trang báo quốc doanh và cả quốc lậu. Đâu đâu cũng thấy người đang trông đợi một đấng minh quân, một cuộc cải cách. Tôi thở dài xót thương cho những người nhẹ dạ cả tin. Làm gì [...]

01:20:am 23/01/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »