WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:01:am 10/01/16 Đăng ngày “January 10th, 2016”

Thư gửi Đại hội XII: Vì sao không chống nổi giặc nội xâm?

Thư gửi Đại hội XII: Vì sao không chống nổi giặc nội xâm?

Phần I. Trước thực tiễn tình hình có nhiều vấn đề phức tạp, sự suy thoái, biến chất nghiêm trọng trong Đảng, BCH TW đã có Nghị quyết 4/TW khóa XI đề cập “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong phần kiểm điểm đánh giá tình hình “…Tham nhũng, [...]

05:01:am 10/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nguyễn Phú Trọng quyết dùng cả giải pháp bạo lực để thanh toán đối thủ trong đảng

Nguyễn Phú Trọng quyết dùng cả giải pháp bạo lực  để thanh toán đối thủ trong đảng

Đất nước chỉ còn lại là miếng mồi ngon cho lợi và quyền để giằng xé nhau giữa cá nhân này và cá nhân kia, giữa nhóm lợi ích này và nhóm lợi ích kia

04:43:am 10/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »