WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:16:pm 22/01/16 Đăng ngày “January 22nd, 2016”

Trách chi những anh quan sứ

Trách chi những anh quan sứ

Ngay tại Việt Nam mà qúi vị lãnh đạo có ai thiết tha gì đến chuyện bảo vệ ngư dân, ngư trường, biển đảo, môi trường, và sức khoẻ của người dân đâu (tất cả chỉ chăm lo vơ vét thôi) thì trách chi những anh quan sứ.

05:16:pm 22/01/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Gặp một nhà thơ ở thủ đô nước Thái

Gặp một nhà thơ ở thủ đô  nước Thái

Tuy chậm nhưng không chóng thì chầy “Việt Nam (sẽ) là một cường quốc về thơ.” Nghĩ cho cùng thì thơ thiêng thật, chỉ e là “không thiêng lắm” thôi!

05:04:pm 22/01/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Không nên luyến tiếc một người như ông Dũng

Không nên luyến tiếc một người như ông Dũng

Đại hội Đảng Cộng sản rồi cũng sẽ kết thúc. Vận mệnh đất nước vài ngày nữa cũng sẽ lại như cũ, tiếp tục Bỏ qua Dân chủ, tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội.!

04:47:pm 22/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đài Loan trong tầm nhìn một quốc gia độc lập

Đài Loan trong tầm nhìn một quốc gia độc lập

Ngày 16 tháng 1 vừa qua, cử tri đảo quốc Đài Loan đã trao nhiệm quyền Tổng Thống cho bà Thái Anh Văn, chủ tịch đảng Dân chủ Tiến bộ (Dân Tiến) sau thắng lợi áp đảo của bà này trước ứng cử viên Chu Lập Luân của Quốc Dân đảng. Đảng Dân Tiến chủ [...]

04:42:pm 22/01/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »