WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:25:pm 12/01/16 Đăng ngày “January 12th, 2016”

GS Carl Thayer: VN sau đại hội thứ 12 của ĐCS

GS Carl Thayer: VN sau đại hội thứ 12 của ĐCS

Hoa Kỳ còn do dự trong việc chuyển nhượng vũ khí vì tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam.

04:25:pm 12/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

TBT Trọng ‘ở lại thêm một năm’?

TBT Trọng ‘ở lại thêm một năm’?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ‘được Bộ Chính trị đề cử’ để ở lại thêm một năm, trong phương án đệ trình ra Hội nghị Trung ương 14, theo một số nguồn tin từ Việt Nam. Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI đã [...]

04:13:pm 12/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hội cựu TNLT lên án việc sách nhiễu, đánh đập những người bất đồng chính kiến

Hội cựu TNLT lên án việc sách nhiễu, đánh đập những người bất đồng chính kiến

Ngày 24/12/2015, rẫy gia đình anh Trần Minh Nhật bị nhổ 7 gốc tiêu và hơn 400 gốc hồ tiêu bị đầu độc dẫn đến vàng lá, rụng trái.

03:29:pm 12/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »