WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:19:pm 21/01/16 Đăng ngày “January 21st, 2016”

Báo Thanh Niên: “Đã vô hiệu hóa nhiều phần tử nội gián”

Báo Thanh Niên: “Đã vô hiệu hóa nhiều phần tử nội gián”

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI do Thường trực Ban Bí thư T.Ư Lê Hồng Anh trình bày tại Đại hội sáng nay. Theo đó, tại nội dung Báo cáo về việc lãnh [...]

05:19:pm 21/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ai? Đảng nào?

Ai? Đảng nào?

Ai, đảng cầm quyền nào có thể dựa vào lòng dân khi chính quyền của họ chuyên chĩa mũi súng “chống khủng bố” vào nhân dân; và luôn gọi đổng nhân dân tiến bộ là “thù địch”?

05:13:pm 21/01/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Gừng càng già càng cay

Gừng càng già càng cay

04:08:pm 21/01/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »