WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:58:pm 17/01/16 Đăng ngày “January 17th, 2016”

Tham luận của đồng chí X đọc tại Đại hội XII sẽ nhóm họp vào 20/1/2016 tại Hà Nội

Tham luận của đồng chí X đọc tại Đại hội XII sẽ nhóm họp vào 20/1/2016 tại Hà Nội

Thưa đoàn Chủ tịch, Thưa các đồng chí Đại biểu, Bộ Chính trị khóa XI, giao cho tôi, đọc tham luận: “TPP, những thuận lợi và thách thức, đối với Việt nam”. Tôi đã dày công chuẩn bị và ngay trước mặt tôi đây, là cái bản tham luận đó. Thưa các đồng chí, TPP, [...]

08:58:pm 17/01/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chúc mừng anh Bên Thắng Cuộc

Chúc mừng anh Bên Thắng Cuộc

Anh Huy Đức thân mến Đọc xong bài Tứ Trụ của anh, tôi thất vọng. Nỗi thất vọng không đến từ việc anh “dồn phiếu ảo” cho người này, tôi “dồn phiếu ảo” cho người kia, mà nó xuất phát từ nội dung của bài viết. Cho phép tôi được trình bày. Khôn ngoan trong [...]

02:59:pm 17/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

TT Thiệu ký kết Hiệp Định Paris tháng 1 năm 1973

TT Thiệu ký kết Hiệp Định Paris tháng 1 năm 1973

Nửa năm sau Hiệp định Paris, Quốc hội Dân chủ ra luật cắt hết mọi ngân khoản dành cho chiến tranh Đông Dương của Hành pháp. Nixon không còn quyền hành để bảo vệ đồng minh tại nơi đây.

07:36:am 17/01/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tại sao phải giữ cho được cái đảng này?

Tại sao phải giữ cho được cái đảng này?

Chữ Đức đó không giải quyết được những yêu cầu lớn nhất của đất nước hiện nay là thiết lập dân chủ, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế và độc lập với Trung Cộng.

07:19:am 17/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »