WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:01:pm 06/01/16 Đăng ngày “January 6th, 2016”

Đôi lời với ông Huy Đức

Đôi lời với ông Huy Đức

Lẽ ra tôi không phản biện về bài viết này của anh, nhưng do phần kết anh nêu ra một số ý để “định hướng” quần chúng về dân chủ. Cũng như anh, tôi là người viết báo và là người dân chủ nên tôi muốn tranh luận với anh.

11:01:pm 06/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Biển Đông : Bắc Kinh bắt đầu thực hiện ý đồ quân sự hóa Trường Sa?

Biển Đông : Bắc Kinh bắt đầu thực hiện ý đồ quân sự hóa Trường Sa?

Trung Quốc đã bắt đầu cho xây phi đạo trên ba trong số 7 hòn đảo nhân tạo mà họ rốt ráo bồi đắp từ hơn một năm nay, và sự kiện phi cơ Trung Quốc hạ cánh trên Đá Chữ Thập ngày 02/01/2016 không phải là một bất ngờ.

06:04:am 06/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bộ Tứ

Bộ Tứ

Dân chủ không phải là thứ được ban phát bởi những tên bạo chúa đã vơ vét cho đến khi thừa mứa. Dân chủ đòi hỏi chúng ta, trước hết, phải bước ra khỏi sự sợ hãi; dũng cảm nhưng không nên liều lĩnh, vội vàng.

05:52:am 06/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »