WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:13:pm 18/01/16 Đăng ngày “January 18th, 2016”

Tân tổng thống Đài Loan kêu gọi tự do hàng hải tại Biển Đông

Tân tổng thống Đài Loan kêu gọi tự do hàng hải tại Biển Đông

Nền dân chủ non trẻ này từ nay sẽ giữ khoảng cách với Trung Quốc cho dù Bắc Kinh bố trí hơn 1600 tên lửa đe dọa ”hòn đảo nổi loạn”.

05:13:pm 18/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đức Hồng Y Marx nhận xét sự mở cửa của VN

Đức Hồng Y Marx nhận xét sự mở cửa của VN

chúng tôi để ý thấy là trong nội bộ đảng và ở các cán bộ cũng có nhiều lập trường khác biệt. Điều này tôi không hề thấy ở Cộng hòa dân chủ Đức trước kia.

05:06:pm 18/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trông chờ ở đại hội XII

Trông chờ ở đại hội XII

Không lý gì trong cả 16 UV BCT không chọn được ai mà đành lưu giữ một người đã quá già, năng lực quá kém, rắp tâm quàng ách đô hộ Đại Hán vào tròng đất nước ta.

04:35:pm 18/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cộng sản VN với kỳ đại hội

Cộng sản VN với kỳ đại hội

Chừng nào người VN chưa được tự chọn lấy người lãnh đạo cho mình, chừng đó độc tài, đểu cáng còn trên ngôi, VN sẽ còn tụt hậu và tăm tối.

04:22:pm 18/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ai làm lãnh đạo nhân dân cũng chẳng được gì

Ai làm lãnh đạo nhân dân cũng chẳng được gì

Thật ra dù có tranh giành chức danh, trong nội bộ các lãnh đạo vẫn phải đặt mục đích bảo vệ đảng là chính để tiếp tục độc quyền cai trị trên đất nước Việt Nam.

02:42:am 18/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »