WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:51:pm 24/01/16 Đăng ngày “January 24th, 2016”

Tới luôn đi anh Ba…

Tới luôn đi anh Ba…

Tâm sự cùng chú Ba Không có bài học nào dễ hiểu bằng bài học thực tiễn. Dân chủ, công bằng, văn minh, đạo đức…cần thiết như thế nào thì bây giờ ông Ba Dũng mới thấy một cách cụ thể. Xưa nay ông chà đạp, tước đoạt quyền lợi của người khác thì bây [...]

11:51:pm 24/01/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tường thuật trực tiếp giải đấu vô địch UVBCT

Tường thuật trực tiếp giải đấu vô địch UVBCT

Lợi thế đang nghiêng hoàn toàn về đội Đảng, hầu hết các siêu sao của đội Đảng đều đã được tung vào sân, cả ẩn danh hay chính danh.

07:50:am 24/01/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Yêu nước từ xa

Yêu nước từ xa

04:52:am 24/01/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »