WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:00:am 08/01/16 Đăng ngày “January 8th, 2016”

Nhìn lại tình hình Biển Đông trong năm 2015

Nhìn lại tình hình Biển Đông trong năm 2015

  Trong năm 2015, biến cố nổi cộm nhất trong tương quan quốc tế vùng Đông Á và Đông Nam Á chính là tranh chấp tại Biển Đông sau khi Trung Quốc ngang nhiên xây dựng các cấu trúc nhân tạo hải cảng, phi trường trên các bãi đá chìm để biến thành vùng lãnh [...]

12:00:am 08/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Góp ý với bài viết Người Việt Có Yêu Nước Không?

Góp ý với bài viết Người Việt Có Yêu Nước Không?

Tôi chỉ đọc sơ qua bài viết của tác già Song Chi vào những ngày cuối năm, do bận rộn tiếp một vài người bạn từ xa đến. Hôm nay bạn bè đã chia tay, ngồi đọc lại bài viết, tôi xin được đóng góp một số ý kiến. Yêu nước là một tình cảm [...]

12:00:am 08/01/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »