WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vận động dân chủ, từ manh động đến hành động


Người dân chủ nào không có cảm tình với Nguyễn Văn Lý khi nhìn tấm hình ông bị bịt miệng giữa phiên tòa? Nguyễn Văn Lý đã sống bất khuất trong tù và chỉ được tạm phóng thích trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, điều này lại càng làm tăng thêm sự kính phục đối với ông. Vậy mà chỉ sau một vài lời tuyên bố mới đây của ông đa số những người tôi quen biết, ở Việt Nam cũng như tại hải ngoại, trước đây từng ủng hộ Nguyễn Văn Lý rất nhiệt tình đã tỏ ra thất vọng về ông; trong một vài trường hợp tôi có cảm tưởng họ không chỉ thất vọng với Nguyễn Văn Lý mà còn ngoảnh mặt luôn với Khối 8406 mà ông là linh hồn. Sự kiện này chứng tỏ một điều: uy tín là điều khó có nhưng lại dễ mất.

Nói chung người ta phê phán Nguyễn văn Lý đã nhận xét quá hời hợt về tiến trình dân chủ hóa tại các nước trong vùng, đã nói cuộc đấu tranh cho dân chủ chỉ có ý nghĩa và chỉ có hy vọng nếu có một chủ thuyết hoàn chỉnh, một lãnh tụ tài đức vẹn toàn và một tổ chức “phải hội đủ nhiều điều kiện lắm”. Chắc chắn đây là những điều Nguyễn Văn Lý đã suy đi nghĩ lại nhiều lần trong tù. Trước đây có lẽ ông cho rằng đấu tranh chính trị không phức tạp, chỉ cần có tấm lòng và sự dũng cảm, không cần tư tưởng chính trị, thành lập và lãnh đạo một tổ chức đấu tranh chính trị cũng không khó. Ông liên tục đưa ra những tuyên ngôn, tuyên cáo, thành lập trong vòng vài tháng ba tổ chức – Đảng Thăng Tiến Việt Nam, Liên Minh Dân Chủ và Nhân Quyền, Liên Đảng Lạc Hồng – với cùng một số người thân tín ít ỏi và bắt đầu vận động quần chúng ngay từ khi chưa có chuẩn bị nào.

Những thất vọng của các thân hữu nói trên đối với Nguyễn Văn Lý đều đúng cả, tuy nhiên riêng tôi thì lúc này tôi lại có cảm tình với ông hơn trước. Nguyễn Văn Lý đã “giác ngộ đấu tranh”. Dù chưa nhìn ra giải pháp, các vấn đề Nguyễn Văn Lý nêu ra: tư tưởng chính trị (mà ông gọi là chủ thuyết), tổ chức và lãnh đạo đều là những vấn đề có thực và cho tới nay chưa được tiếp cận một cách nghiêm chỉnh. Người ta vẫn vội vã vận động quần chúng đứng dậy đấu tranh trong khi chưa mảy may chuẩn bị những điều kiện tối cần thiết để có thể động viên quần chúng và để lãnh đạo quần chúng trong trường hợp vạn nhất quần chúng hưởng ứng. Hậu quả chỉ là những tranh đua gây tiếng vang, rồi gây thất vọng. Manh động hơn là hành động. Nguyễn Văn Lý, bằng những phát biểu mộc mạc đã góp phần cảnh tỉnh đối lập dân chủ Việt Nam.

Chung quanh chủ đề đấu tranh chính trị – và vận động quần chúng để giành thắng lợi – đã có rất nhiều thảo luận, nhiều đến nỗi người ta dễ quên những điều cơ bản nhất, những điều mà một người đấu tranh cho dân chủ không được quyền quên hay không biết nếu muốn thực sự hành động thay vì chỉ manh động. Hình như ít ai biết rằng đây là những đề tài đã được nghiên cứu và đã có kết luận. Nhiều tác giả rất nghiêm túc và có thẩm quyền thuộc các đại học danh tiếng đã công bố nhiều công trình nghiên cứu rất có giá trị. Điểm nổi bật của những nghiên cứu này là các tác giả có thể có những ý kiến khác nhau trên tầm quan trọng tương đối của các yếu tố của đấu tranh chính trị nhưng họ đều kết luận giống nhau, điều này lại càng làm tăng lên tính khả tín của những kết luận. Vả lại những kết luận này đều được thực tại xã hội và lịch sử kiểm chứng.

Những kết luận của họ là gì?

Trước hết là kết luận quan trọng nhất: nếu tranh thủ nhân tâm cho cố gắng đổi mới xã hội, để thay đổi một chế độ và một chính quyền không còn lý do tồn tại bằng một chế độ và một chính quyền khác là điều lúc nào cũng có thể làm và phải làm thì ngược lại động viên quần chúng đứng dậy đấu tranh chỉ là giai đoạn cuối cùng của một tiến trình tranh đấu kiên trì, vào lúc những mâu thuẫn giữa chính quyền và xã hội đã chín muồi và những điều kiện cho một cuộc cách mạng đã hội đủ.

Những mâu thuẫn đó tựu chung có ba loại. Có những mâu thuẫn tâm lý do sự kiện đảng cầm quyền không do dân, vì dân mà là dụng cụ áp đặt của một thành phần ưu đãi và thành phần này có nếp sống và những quan tâm khác hẳn phần còn lại của dân tộc; sự khác biệt trong lối sống và trong các quan tâm đó dần dần tạo ra thế tách biệt kình địch. Có những xung đột quyền lợi do sự kiện một thiểu số chiếm đoạt hết những điạ vị thuận lợi và bóc lột hoặc ngăn cản sự thăng tiến của đa số còn lại. Và cũng có những nguyên nhân thuộc về căn cước xã hội. Người ta đấu tranh vì căn cước bị xúc phạm, vì bị coi là thuộc loại công dân hạng thứ, bị từ chối những quyền tự do và những địa vị dành riêng cho một loại người. Tất cả những nguyên nhân xung đột này chỉ đủ mạnh để làm nẩy sinh ra ý chí đấu tranh nếu những người bị thua thiệt cảm thấy ràng buộc với nhau trong một thân phận chung. Các cá nhân riêng lẻ không bao giờ là một sức mạnh.

Nhưng ngay cả như thế, nghĩa là mọi người thấy chế độ không thể chấp nhận được và muốn thay đổi, cũng chỉ mới là điều kiện đầu tiên trong bốn điều kiện cần và đủ cho một cuộc cách mạng, hiểu theo nghĩa một thay đổi chế độ. Điều kiện thứ hai là đảng hay tập đoàn cầm quyền, vì mất lý tưởng chung hay vì bị ung thối, đã chia rẽ, phân hóa và khả năng tự vệ đã yếu đi; điều kiện thứ ba là đại đa số quần chúng đạt tới đồng thuận về một chế độ mới và những mục tiêu quốc gia mới; điều kiện thứ tư là có một tập hợp chính trị xuất hiện phù hợp với nguyện ước của toàn dân làm điểm hội tụ cho những khát vọng đổi mới.

Điều kiện thứ ba, đồng thuận về một chế độ mới và những mục tiêu quốc gia mới, là điều kiện khó khăn nhất vì không thể có được bằng thiện chí, cố gắng và hy sinh, thậm chí ngay cả hiểu biết chuyên môn. Đây là một cố gắng trí tuệ trong đó các nhà tư tưởng, đặc biệt là tư tưởng chính trị, có vai trò trung tâm và quyết định. Lịch sử cho thấy các dân tộc thiếu tư tưởng chính trị thường sa lầy rất lâu trong bế tắc. Linh mục Nguyễn Văn Lý có lẽ đã cảm nhận được như vậy khi ông nói phải có một chủ thuyết hoàn chỉnh. Ngày nay các chủ nghĩa đã lỗi thời, nhưng sự cần thiết của một tư tưởng chính trị – hiểu theo nghĩa một hệ thống các giá trị nền tảng được hiểu thấu đáo trong ý nghĩa của từng khái niệm và trong quan hệ của chúng với nhau trong hoàn cảnh quốc gia – vẫn còn nguyên vẹn. Nguyễn Văn Lý ít ra đã đã ý thức được tầm quan trọng của tư tưởng chính trị. Những cuộc thảo luận lý thuyết gần đây về các khái niệm tự do, dân chủ, nhân quyền và phát triển cho thấy chúng ta vẫn còn cần nhiều tiến bộ. Những ngộ nhận nhiều khi bộc lộ ngay nơi những trí thức hàng đầu.

Và vẫn còn điều kiện thứ tư nghĩa là sự xuất hiện một tập hợp – một tổ chức hay một liên minh có lãnh đạo thống nhất của nhiều tổ chức – được nhìn như là có vai trò lãnh đạo cuộc đấu tranh đổi đời. Nguyễn Văn Lý tỏ ra đã nhìn thấy những đòi hỏi lớn để có được tập hợp này khi ông nói nó “phải hội đủ nhiều điều kiện lắm”.

Nhưng làm thế nào để xây dựng ra tập hợp đó?

Lịch sử của các nước, các thời cũng đã chứng tỏ rằng mọi kết hợp đấu tranh cách mạng muốn thành công đều phải qua năm giai đoạn rõ rệt:
1/ Xây dựng một cơ sở tư tưởng;
2/ Xây dựng một đội ngũ cán bộ nòng cốt;
3/ Xây dựng và kiểm điểm phương tiện;
4/ Xây dựng cơ sở quần chúng;
5/ Tiến công giành thắng lợi.

Trong thế giới văn minh hiện nay, khi giải pháp vũ trang đã bị loại bỏ, tiến công giành thắng lợi đồng nghĩa với động viên quần chúng đứng dậy đấu tranh áp đặt thay đổi chế độ, hoặc bằng cách giành lấy chính quyền để thay đổi, hoặc bằng cách buộc chính quyền phải nhượng bộ và chấp nhận thay đổi.

Tiến trình năm giai đoạn này, trong đó xây dựng cơ sở tư tưởng chính trị là bắt buộc đầu tiên một lần nữa, cho thấy tầm quan trọng của tư tưởng chính trị. Một tổ chức chính trị đúng nghĩa phải được quan niệm như một dụng cụ để thể hiện một tư tưởng chính trị và thực hiện một dự án chính trị.

Một nhận xét rất quan trọng là hai giai đoạn đầu, xây dựng một cơ sở tư tưởng và hình thành đội ngũ cán bộ nòng cốt, chiếm gần hết thời giờ và công lao của một cuộc cách mạng. Phải vài thập niên mới có nổi một cơ sở tư tưởng đúng đắn, lành mạnh, được quần chúng chia sẻ và một đội ngũ cán bộ chừng vài trăm người với vài chục người là những cán bộ thực sự nòng cốt, nắm vững cơ sở tư tưởng, có bản lãnh, có quyết tâm, có kỹ thuật và kỷ luật đấu tranh. Nhưng một khi hai yếu tố này đã có, tổ chức có thể dựa vào một vận hội lịch sử mà phát triển rất nhanh chóng và giành được thế chủ động trong vòng vài năm, thậm chí vài tháng.

Tiến trình này cũng cho thấy vận động quần chúng chỉ là cố gắng cuối cùng của giai đoạn cuối cùng của đấu tranh chính trị, dù là điều bắt buộc. Tuy vậy điều bắt buộc không nhất thiết phải là điều quan trọng nhất. Lấy thí dụ một sinh viên đi học và đi thi để lấy bằng tốt nghiệp. Thi là điều bắt buộc nhưng không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là học. Nếu đã học kỹ thì thi chỉ là một thủ tục, còn nếu không học mà đi thi thì kết quả đã hiển nhiên từ trước.

Nhưng quần chúng là gì? Quần chúng phải được hiểu là khối đông đảo những người không phân biệt trình độ hiểu biết không dành cho hoạt động chính trị một quan tâm bền bỉ nào và cũng không tham gia một tổ chức chính trị nào. Đặc điểm của quần chúng là không gắn bó, mỗi người sống riêng lẻ, bình thường bất lực, khi được động viên thì ứng xử giống như một đám đông, nghĩa là một khối nhiều người không biết nhau đi theo sự hướng dẫn của những người cầm đầu.

Pages: 1 2

20 Phản hồi cho “Vận động dân chủ, từ manh động đến hành động”

 1. Tôi thật không hiểu tại sao lại có những ông tàng tàng như vậy nhỉ, họ không biết là bạn đọc chán ngấy họ hay sao mà chuyên ăn nói quàng xiên như bạn Hoài Thu và Thái Bình đã góp ý. Lạ thật. Nếu họ mà là lãnh đạo đất nước thì lại thất bại chẳng khác gì Thiệu khi xưa, chỉ làm khổ đất nước mà thôi, khổ dân, khổ vợ con họ . Thà ngồi đó để người ta thương còn hơn là luôn phá rối làm giặc như vậy. Nay họ là giặc trên báo đó.
  Nguyễn Quốc Bình

 2. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của bạn Phạm Hoài Thu và nhiều bạn đọc của báo đóng góp ý kiến về tình trạng báo chí ở trong và ngoài nước hiện nay. Với báo chí trong nước thì bị bóp kẹt bởi chính sách kiểm duyệt thiếu dân chủ của Đảng và Nhà nước Việt nam và phải nói những gì Đảng cần. Đó là sự đồi bại về tự do dân chủ.
  Còn với báo chí ở nước ngoài thì lại quá dân chủ, hay gọi là dân chủ quá trớn, viết nhiều khi xuyên tạc sự thật như bài viết của ông Bùi Tín ăn đứng dựng ngược, nói xấu Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay nhiều người khác mà được mọi người dân trong nước và thế giới kính trọng. Nhiều bài báo nói dối, một cách sống sượng và còn lên gân hơn cả báo cộng sản nữa. Văn phong nhiều khi không được tao nhã, lại có thêm một số nhân vật đúng là ngồi sẵn chầu rìa, hay hô hào lật đổ làm loạn hơn là tính xây dựng và đấu tranh cho nền dân chủ Việt nam. Họ nghe ngông cuồng, ăn nói bậy bạ, chửi người này, tung hô người kia như lũ chợ trời ở Bến thành, bất kỳ báo nào cũng chĩa vô. Thật là hết chỗ nói, họ ra rả nào là hãy lật đổ cộng sản hãy cứu nước, trong khi Trung quốc đang xâm chiếm biển đông, việc đấu tranh cho dân chủ và tự do đang cần phối hợp đoàn kết chung tay của tất cả mọi thành phần giai cấp, các tổ chức chính trị để đấu tranh cho tự do dân chủ thì họ chuyên phá đám, gây chia rẽ. Việc đấu tranh cho dân chủ và đa đảng đang cần kết hợp với đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước thì họ xúi giục bạo động làm loạn nước. Thử xem việc này đã cho thấy họ là những kẻ không có trách nhiệm với đất nước này nên đời nào cũng chỉ là tay sai cho ngoại xâm mà thôi.
  Nay lợi dụng phong trào đấu tranh cho dân chủ đang lên, họ kết lại thành bè chưa chi đã họp bàn chia chác quyền lợi nếu một khi phong trào dân chủ dâng cao được toàn dân ủng hộ và thành xu thế lập nhà nước đa đảng. Cho nên, những kẻ đó dù ở chế độ nào, nhà nước nào cũng chỉ làm khổ đất nước và nhân dân mà thôi. Nay họ ở Mỹ hay các nước khác cũng làm khổ các quốc gia đó. Đúng là tàng tàng dở dở, chẳng ra ông, chẳng ra thằng, bầy nhầy như miếng thịt hôi. Thật làm tai tiếng cho dân Việt. Hôm nay chắc là nổi khùng khi nghe bạn đọc tố cáo họ đây.
  Trần Thái Bình.

  • Hong Tam says:

   Lucas Tran
   Ong/ba Binh viet: “ông Bùi Tín ăn đứng dựng ngược, nói xấu Đại tướng Võ Nguyên Giáp”

   Xin ong/ba dua ra nhung bang chung cu the la ong Bui Tin an dung dung nguoc o cho nao, ong Bui Tin noi xau dai tuong Vo Nguyen Giap nhu the nao?

   Mong ong/ba bot chut thoi gian hoi am.
   Cam on
   Hong Tam

 3. Rong Don sau Vang says:

  Noi mai 35 nam la VC dang “day chet’ ma tai sau VC van manh?? : . My van dau tu cang ngay cang nhieu vao VN. Sinh Vien VC van sang My hoc cang ngay cang dong. Nguoi Viet Kieu moi nam cang ve nuoc cang nhieu. Kinh te moi nam van tang truong mat dau the gioi bi khung hoang. VC bay gio con con buon ban lam an co tien hon Viet Kieu. Nhieu thanh pho lon o VN nha cua con dac hon….o My !! ???.
  The ma bao VC dang… sap chet ?. Toi van khong hieu nhan dinh cua cac ” nha chinh tri Salon” hai ngoai la the nao !!!. Kieu nay Chac VC cang ngay cang mong cang ngay cang duoc …”day chet” them !!!!.
  Chinh chi the nay hen chi VNCH khong song con noi la phai !!!

 4. Bài viết của bạn Lê Nguyên Hồng đăng trên báo Tổ Quốc bài ” Báo Chí Người Việt hãy nói bằng sự thật”và của nhiều bạn trên các báo Đàn Chim Việt và Tiếng Nói Dân Chủ thật chính xác, rất đúng với suy nghĩ của đa số bạn đọc hôm nay về báo chí trong và ngoài nước. Với báo chí trong nước thì bị kiểm duyệt và bắt buộc đăng những tin mà mình không thích, khẩu hiệu và sáo rỗng, như các đơn đặt hàng, theo ý của Đảng và Nhà nước, nhiều khi còn phỉ nói dối lòng mình nữa. Còn báo chí ở nước ngoài thì tô vẽ thổi phồng quá đáng và nhất là luôn có mấy ông bạn sân hận luôn luôn chầu trực để đưa các ý kiến quan điểm quái guở của bản than hay một nhóm nhỏ người, chuyên xui bậy gây thêm mầm mống hận thù hơn là tập trung đoàn kết cho đấu tranh tự do và dân chủ. Họ chỉ muốn hò hét khôi phục lại cái thây ma đã sang cát của Việt nam cộng hoà mà đa số người dân miền nam ngày đó đã khổ sở vì nó giống như nhà nước cộng sản hôm nay. Cho nên, họ cố lái các cây bút, các báo chí vào viêc nói sai sự thật, xuyên tạc bóp méo lịch sử, cho nên hễ có tác giả nào viết đúng, nói đúng khách quan là họ liền chõ mũi dùi vào tẩy chay, làm như báo này của nhóm họ, hay gia đình họ. Đã nhiều lần bạn đọc lên án, thậm chí đã nói nặng lời mà họ đâu có nghe, hễ ai a dua theo chúng thì họ tôn vinh , ai nói sự thật thì họ xếp vào người cộng sản. Cho nên bài viết của tác giả hôm nay cũng bị họ nói bậy, đả kích là vì vậy. Nhưng báo chí là của nhân dân, của người hiền, chẳng phải là nơi hội tụ của những kẻ ba láp, nói bậy. Nhân dân biết xác định đâu đúng đâu sai, thanh niên nay học cao đủ sức phân biệt cái chính cái tà. Vì thế, họ chỉ là tốn công vô ích. Nay xuất hiện thêm lãnh tụ Bùi Tín cũng lại cùng vào bàn nhậu với họ nên nhiều bạn đọc đã bỏ báo ra đi không trở lại như báo Tiếng Nói Dân Chủ, Báo Đàn Chim Việt là những tờ báo được bạn đọc xưa yêu quý là thế mà nay hầu như vào báo Tôe Quốc. Thấy báo này uy tín lớn, giờ chúng lạ tấn công vào đây cùng với các Tặc công an cộng sản có cả tặc Trung cộng nữa.
  Chúng tôi giờ cần phải nói thẳng tên tuổi của chúng để bạn đọc biết cảnh giác, phớt lò chúng. Đó là Hodâmtc, là Dan Viet, Thang Long, Tran Thanh và nay có anh Bùi Tín.
  Tôi biết tôi góp ý này họ sẽ rất tức giận nhưng cũng phải một lần cảnh cáo họ đừn làm hỏng sự nghiệp lớn của tờ báo này. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn thông cảm với tác giả bài báo này và nhiều tác giả có tiếng tăm và trách nhiệm với nước với dân vừa qua bị chúng vu khống nói bậy. Tình hình hiện nay họ thấy phong trào dân chủ đang mạnh lớn lên, sự nghiệp đấu tranh cho đa Đảng dân chủ đang có dấu hiệu tốt, khả quan thì họ coi đây là mồi xôi thịt, chưa chi đã họp bàn chia phần, dính máu chia chác, đòi quyền lợi hơn là lo cho đất nước dân chủ và tự do. Nhưng người chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ và tự do vẫn đi dù chó có sủa cũng không nao núng. Hãy cứ lên đường!
  Trân trọng:
  Phạm Hoài Thu.

 5. Lâm Vũ says:

  Từ lâu tôi nhận ra một điều là những bài nghị luận chính trị của ông NGK đều qua dài, nhiều chi tiết thừa thãi, màu mè riêu cua… (ngay cả quyền sách duy nhất của ông, cuốn TQĂN cũng thế) khiến người đọc dễ bị chóa mắt trước kiến thức trùm đời, lý luận súc tích của ông. Nhưng sự thật, có bào nhiều phần nước cốt, bào nhiêu là… bột ngọt?

  Muốn đánh giá đúng “tư tưởng” của tác giả NGK (chưa nói tới nhà hành động), ngưoơi đọc phải tỉnh trí, tốt hơn là “lạnh lùng” phân tích từng ý tưởng, rồi nếu cần tổng hợp lại thời mới mong có nhận địng đứng đan và hữu ích về bản văn của t/g NGK.

  Ơỏ trong bài này chẳng hạn, người đọc ít thì giờ chỉ nên đọc qua loa phần phê phán LM Lý, vì nó hời hợt và cũng ngoài chủ đích của bài viết. Chú đích thật sự, theo tôi, là phần giảng giải về tâm lý quân chúng.

  Theo tôi tác giả có nhiều điểm đúng, nhưng đó cũng là những điều đa số nhưng người đã hay đang tham gia chính trị đều biết. Chẳng hạn, “quần chúng” không bao giờ dẫn đầu “thời cuộc”. Nhưng, theo tôi, “quần chúng” lại không thể thiếu để có thể đi đến thành công cuối cùng, tức là vẫn nắm vai trò quyết định. Như giới “cùng đinh” ở Ba Lê, trong thời cách mạng 1789; hay một trăm ngàn dân chúng các giới ở Hà Nội trong cuộc “cách mạng mùa Thu’, đã giúp cho Hồ Chí Minh nắm chính quyền…

  Nói cách khác là chẳng có sự “ngộ nhận” như ông Kiểng nói (cho oai?!).

  Tóm lại, sự ủng hộ quần chúng vẫn là mấu chốt, nhưng đừng ai mong đợi là có thể ngồi ở… Ba Lê mà có thể dẫn đường cho cuộc cách mạng. Có thể, trong nước cha Lý, cha Lợi, luật sư Định, cô LTCN cũng chưa làm được việc đó, nhưng với sự ủng hộ ngày càng đông của những thanh niên can đảm, nghĩa khí ở trong nước việc này sẽ xảy ra.

 6. Vũ Thiện Tâm says:

  Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả.
  Anh hùng hào kiệt có hơn ai.

  Xin hãy làm những gì thiết thực có lợi cho đất nước. Xin đừng phê bình chỉ trích qúa nhiều. Ngổi giảng lý thuyết mà không bắt tay vào làm việc thì có giúp cho quê hương đất nước được gì không?

 7. Lu Ha says:

  Anh Kiểng ơi! Tôi đã từng đọc tác phẩm ” Tổ quốc Ăn Năn” tôi thấy anh viết rất hay, có tìm tòi sáng tạo. Mặc dù có nhiều điểm còn nghi vấn, cái đó sẽ có nhiều người
  chuyên tâm nghiên cứu bỏ thời gian bàn bạc với anh.Còn tôi chỉ đọc liền một mạch để tham khảo bồi bổ thêm cho kiến thức.Nhưng gần đây có đọc mấy bài báo cuả anh, tôi có cảm giác anh và nhóm thông luận muốn trở thành những lý thuyết gia. Có thể theo anh: Chủ nghiã Mác đã lỗi thời rồi, bây giờ muốn có một chủ nghiã Nguyễn Gia Kiểng để thay thế. Anh thiên quá nhiều về lý luận, tôi cũng hy vọng anh sẽ xây dựng được một hệ thống lý luận hoàn hảo đủ sức thuyết phục lòng người.
  Còn riêng phần Cha Nguyễn Văn Lý và cô Nguyễn Thị Công Nhân tôi thấy hình ảnh họ trên video mà thấy thương quá, cứ rơm rớm nước mắt thôi. Sao cuộc đời lại bất công cay nghiệt như vậy. Những lời Cha Lý, cô Nhân phát biểu đều chí tình cả, có cái gì sai đâu mà bảo nhiều ngưòi thất vọng. Đừng quá chấp nhặt về vài cái dấu phảy, dấu chấm.Hy vọng dân tộc ta sẽ có nhiều Cha Lý cô Nhân nhiều hơn nưã. Tức nước thì vỡ bờ, ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh. Bột phát hay trong một tổ chức thì cũng vậy thôi, từ lòng tự nguyện tự giác cuả từng người. Chuyện đấu tranh còn phải chờ một lý thuyết gia có bài bản, dạy cách đấu tranh như kiểu cộng sản làm cách mạng ấy tôi thấy nó thế nào ấy. Bài viết cuả anh dài dằng dặc, tôi thấy nó miên man quá, tôi chỉ đọc lướt qua thôi. Tóm lại anh không nên bình luận gì quá nhiều về Cha Lý, Cô Nhân. Nếu có nói gì thì nên thông cảm trạng thái tâm lý, mệt mỏi, căng thẳng cuả họ khi vưà mới ra tù, và còn bị quản thúc tại gia.
  Họ không phải là những lý thuyết gia cuả cái gọi là phong trào đấu tranh dân chủ. Họ là những ngưòi yêu nước, thương dân. Thấy dân khổ, dân bị đàn áp bất công mà họ lên tiếng phản đối thế thôi.Hãy kêu gọi mọi người ủng hộ và bảo vệ họ và hy vọng sẽ còn nhiều ngưòi thấy chuyện bất bình thì lên tiếng đừng cam chịu nhẫn nhục mãi.
  Lu Hà

 8. Di Linh says:

  Nguyễn Gia Kiễng : …“Những thất vọng của các thân hữu nói trên đối với Nguyễn Văn Lý đều đúng cả , tuy nhiên riêng tôi thì lúc này tôi lại có
  cảm tình với ông hơn trước …”
  Y’ ông Kiễng muốn nói rằng :” Ồ té ra LM Lý sau bao nhiêu năm tranh đấu với CSVN cho tới nay mới ngộ ra là : đấu tranh loại bỏ CSVN truớc hết cần một tư tuỡng ,
  một lý thuyết, một” dự án ” dẫn dắt mà nhóm Thông Luận đã thấy từ truớc và lên tiếng từ lâu. Nghiã là ông Kiễng “có cảm tình với ông(Lý) hơn trước vì ông Lý đã giác
  ngộ” . Điều này chúng tõ ” Nhóm Thông Luận là sáng suốt đã thấy truớc ,phát động truớc kể cã cái khẫu hiệu “Hòa hợp Hoà giãi” mà mọi nguời đang chạy theo và đang áp dụng cũng là sáng kiến cuả nhóm ông ta.
  Mọi nguời nên biết rõ công lao này mà nhớ ơn ông. Sau này khi “Hoà hợp Hòa giãi ” thành công , CSVN có bị khống chế bỡi các đãng khác hay nhóm ông thì lăng HCM nên đổi thành lăng Nguyễn Gia Kiễng vì công lao dẵn dắt toàn dân cuả Bác Kiễng .

Phản hồi