WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Tuyên bố chư hầu Việt Trung”

 1. hvhai says:

  Người đứng đấu đất nước mà hen kém thì cả dân tộc làm sao mà khà lên được

 2. Thân phận chư hầu..XHCN says:

  Rất chính xác! Đàn em XHCN cho Tàu khựa thì thân phận yếu hèn lắm.

 3. Thầy Rùa says:

  Tín lòn trôn Sang cũng lòn trôn
  Không biết Tín lòn trở ngại … hôn?
  Sang mình lòn Tập thiệt là kẹt
  Vì Tập hôm qua chơi cháo… môn

Phản hồi