WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:49:pm 04/12/13 Đăng ngày “December 4th, 2013”

Nhớ một mùa đông Ba Lan

Nhớ một mùa đông Ba Lan

Ở đây thì “ăn có nơi, chơi có chốn”, các khu dân cư thế này chả được phép mở những loại kinh doanh dịch vụ như bố nói.

05:49:pm 04/12/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hợp tung liên hoành thời hiện đại

Hợp tung liên hoành thời hiện đại

Cả thế giới sẽ chứng kiến cuộc đối đầu toàn diện về ý thức hệ lần cuối cùng trước khi bước qua kỷ nguyên mới.

04:33:am 04/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cú đánh lừa không hoàn hảo

Cú đánh lừa không hoàn hảo

Bản Hiến pháp 2013 ðã ðược thông qua, với tuyệt ðại ða số phiếu có mặt 486/488 = 97% phiếu bầu. Lãnh ðạo ðảng và Quốc hội kiên ðịnh ði theo ý của mình, bất chấp lời yêu cầu hoãn bỏ phiếu ðể lấy thêm ý kiến của công dân, thảo luận thêm cho kỹ [...]

04:23:am 04/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »