WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:48:pm 25/12/13 Đăng ngày “December 25th, 2013”

Con đường VN

Con đường VN

04:48:pm 25/12/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm

Mùa Beaujolais nouveau năm nay không thấy Tàu mua giành, mua giựt với Nhựt như mấy năm trước. Nhưng trên thị trường nội địa, người ta không thấy có nhiều Beaujolais nouveau bày bán. Vậy ai đã mua hết?

12:09:pm 25/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »