WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Con đường VN”

 1. Trung Kiên says:

  Những nẻo đường VN!

  Ôi những Con Đường Việt Nam!

  Chiều chiều ra đứng bờ ao
  Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
  Quê hương non nước mến yêu
  VIỆT NAM: DÂN CHỦ là điều ước mong

 2. Thiến Heo says:

  đường dìa pác pó loanh quanh
  nhơn quyền dân chủ rối bung họa đồ
  chi bằng theo đám chày dồ
  trên loe dưới bũm côn đồ khỏe hơn

Phản hồi