WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:16:pm 29/12/13 Đăng ngày “December 29th, 2013”

Con trai Bí thư Lê Thanh Hải lên chức

Con trai Bí thư Lê Thanh Hải lên chức

Cha ông là một trong 16 ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khi mẹ ông, bà Trương Thị Hiền, là hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố.

04:16:pm 29/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »