WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:58:pm 07/12/13 Đăng ngày “December 7th, 2013”

Thế đảng, nhìn qua những đám tang

Thế đảng, nhìn qua những đám tang

Như vậy, có thể nói, đã thành một quy luật: Khi đảng càng suy yếu, thế đảng càng xuống dốc, thì những hành động độc ác càng bị hạn chế và xã hội ngày càng dễ thở hơn.

02:58:pm 07/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nelson Mandela, quyền lực của sự tha thứ

Nelson Mandela, quyền lực của sự tha thứ

Khi được hỏi ai là người ông ngưỡng mộ nhất, Tổng thống Barack Obama không hề ngần ngại trả lời ngay: Nelson Mandela!

02:18:pm 07/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vĩnh biệt Mandela

Vĩnh biệt Mandela

02:41:am 07/12/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »