WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:30:pm 28/12/13 Đăng ngày “December 28th, 2013”

Ăn cũng chết

Ăn cũng chết

Ăn uống của Pháp đã chánh thức được UNESCO năm 2011 nhìn nhận là thứ văn hóa phi vật thể của nhân loại.

02:30:pm 28/12/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Né

Tôi không muốn làm anh hùng, cũng không mê muội làm thiêu thân, tôi sống với sự tỉnh táo của ý chí và muốn làm những điều mình cho là đúng-nên làm trong khả năng mình có thể.

01:02:pm 28/12/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chào năm mới 2014 và những cơ hội

Chào năm mới 2014 và những cơ hội

Cuối năm, một loạt các tổ chức xã hội dân sự được ra đời như: Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Hội Bầu Bí tương thân, …

11:50:am 28/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tuyên án 18 người trong vụ Xuân Lộc

Tuyên án 18 người trong vụ Xuân Lộc

Nguyên nhân của vụ việc được cho là do điều kiện giam giữ hà khắc và lao động cực nhọc, khẩu phần ăn bị bớt xén….

04:28:am 28/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »