WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:36:am 13/12/13 Đăng ngày “December 13th, 2013”

Sách mới: Nghệ Thuật Tùy Bút của Nguyễn Tuân

Sách mới: Nghệ Thuật Tùy Bút của Nguyễn Tuân

Sách dầy 282 trang, Người Việt Dallas xuất bản 2014

05:36:am 13/12/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Về xu thế thoái đảng hiện nay

Về xu thế thoái đảng hiện nay

Việt Nam hậu CS phải là một chế ðộ dân chủ tự do, văn minh và nhân bản, không có sự kỳ thị chính kiến hay quá khứ, nhưng tâm hồn thanh thản vẫn là một ðiều kiện cho một cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc.

05:21:am 13/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giáo hoàng phê phán mức lương quá cao của một số người

Giáo hoàng phê phán mức lương quá cao của một số người

Thông điệp của ngài sẽ được gởi tới các lãnh tụ quốc gia, các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, và các tổ chức phi chánh phủ.

05:00:am 13/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

NXB hội Nhà văn VN bị sách nhiễu vì xuất bản thơ Nguyễn Thanh Giang

NXB hội Nhà văn VN bị sách nhiễu vì xuất bản thơ Nguyễn Thanh Giang

Tôi đã phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn so với lương hưu để in sách. Vì chưa đâu chính thức nhận được quyết định cấm lưu hành nên mong các cửa hàng sách cứ bán giúp để may ra tôi có thể thu hồi đủ vốn.

04:50:am 13/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »