WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ðất nước tiếp tục đứng trước nguy cơ lệ thuộc

Khai mạc Đại hội 12. Ảnh Báo Mới

Khai mạc Đại hội 12. Ảnh Báo Mới

Báo cáo Chính trị-Kinh tế của Nguyễn Phú Trọng báo hiệu: Ðất nước tiếp tục bị dìm trong ðộc tài, tụt hậu, tham nhũng, thối nát và ðứng trước nguy cơ lệ thuộc!

Sáng ngày 21.1.16 Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư ðương nhiệm, ðã trình bày suốt gần một giờ trước trên 1500 ðại biểu tham dự Ðại hội 12 bản tóm lược Báo cáo chính trị-kinh tế 5 nãm vừa qua của Khóa 11 (2011-16) và mục tiêu cũng như kế hoạch cho Khóa 12 (2016-20). Trong toàn bộ Báo cáo dài 13 trang, ông Trọng ðã vạch ra một sợi chỉ ðỏ không ai có thể lầm lẫn ðược, ðó là ÐCS vẫn muốn giữ ðộc quyền toàn diện trong mọi lãnh vực và chủ nghĩa Marx-Lenin vẫn là kim chỉ nam của ÐCSVN. Nghĩa là sau hơn một phần tư thế kỉ Liên xô và các nước CS Ðông Âu ðã chầu trời và luồng gió mát Dân chủ ða nguyên ðang tràn vươn tới nhiều nước trên thế giới, nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn ngủ mê, nuôi giấc mơ muốn tiếp tục duy trì chế ðộ ðộc tài toàn trị lên ðầu lên cổ trên 90 triệu nhân dân VN. Dù ngay cả ông ðã thừa nhận là, không biết bao giờ mới thực hiện ðược chế ðộ Xã hội chủ nghĩa ở VN!

Chúng ta ðang sống trong một bối cảnh thế giới ðang thay ðổi toàn diện từ chính trị, kinh tế tới khoa học và kĩ thuật vào ðầu Thế kỉ 21. Nhân loại ðang bước vào kỉ nguyên toàn cầu hóa và cách mạng truyền thông ðiện tử, nhưng Nguyễn Phú Trọng lại cố lôi kéo ðất nước phải lùi lại thời kì tiền bán Thế kỉ 20, như Ủy viên Trung ương kiêm Bộ trưởng kế hoạch-ðầu tư Bùi Quang Vinh vừa cảnh báo nghiêm khắc ngay trước Ðại hội 12:

„70 nãm qua, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt ðộng của bộ máy Ðảng, Nhà nước, ðoàn thể các cấp trong hệ thống chính trị gần như không thay ðổi.“ (BBC 22.1.16)

Nhưng tình hình và ðiều kiện hoàn toàn mới của thế giới vào ðầu Thế kỉ 21 ðối nghịch triệt ðể với những tư duy cực kì giáo ðiều bảo thủ của ông Trọng. Chính vì thế Nguyễn Phú Trọng và phe cánh ðã phải nặn óc vận dụng những lí luận sai trái và ngụy biện, bằng cách dựng lên các ðịnh ðề và học thuyết kiểu như rắn ðộc có thể ngủ chung với rồng, hổ sống chung ðược với heo….ðể ru ngủ nhân dân và ðánh lừa thế giới!

Khi sinh thời chính tướng Võ Nguyên Giáp, một ðại thần khai sáng chế ðộ, vào những nãm cuối ðời và sau khi Liên xô tan rã một thập niên ðã thức tỉnh ðưa ra lời cảnh báo ðanh thép „Cái thời ðại dựa vào sách vở ðể tranh luận cương lĩnh Chủ nghĩa xã hội ðã qua rồi“:

„Chủ nghĩa xã hội ở ngay trong thực tiễn…Không nên chỉ dựa vào kinh nghiệm ðể bàn về Chủ nghĩa xã hội…Cái thời ðại dựa vào sách vở ðể tranh luận cương lĩnh Chủ nghĩa xã hội ðã qua rồi. Ngày nay tất cả ðều do thực tiễn…, lí luận ðược thực tiễn cung cấp sức sống, ðược thực tiễn sửa ðổi và thực tiễn kiểm nghiệm.“ (Võ Nguyên Giáp, „Thấm nhuần hơn nữa quan ðiểm thực tiễn, phát triển sáng tạo lí luận, ðưa ðất nước tiến lên nhanh hơn, vững vàng hơn“, Tạp chí Cộng sản số 15, 5.2002, tr. 13)

Nhưng 15 nãm sau Nguyễn Phú Trọng ðã không biết nghe lời cảnh báo ðúng ðắn của tướng Giáp! Hãy nhìn vào kết quả thực tiễn hơn 70 nãm thực hành Chủ nghĩa xã hội Marx-Lenin ðất nước phất lên hay ðang tụt hậu, nhân dân ðược hưởng dân chủ hay vẫn phải chịu ách ðộc tài, ðộc lập vững vàng hay ðang ðứng trước nguy cơ lệ thuộc phương Bắc?

Những ðịnh ðề chính trị, kinh tế, giáo dục, vãn hóa… theo chiều hướng giáo ðiều và ước muốn chủ quan trong Báo cáo của Nguyễn Phú Trọng ðã bị thực tiễn bác bỏ, ðã rơi vào sọt rác, hoặc chứa ðựng ðầy mâu thuẫn như nước với lửa, trắng với ðen! Thay vì thành thực nghiêm túc học hỏi những ðiều mới, cơ hội tốt; nhưng ông Trọng lại dùng quyền lực của người cầm ðầu chế ðộ toàn trị tìm cách ngụy biện, trí trá vẫn ðề cao một ý thức hệ ðã sai lầm và cổ vũ ðộc tài bạo lực ðể bảo vệ quyền lợi cá nhân và phe nhóm. Chính thái ðộ này ðã tự minh chứng tư cách rất xấu và ðạo ðức rất tồi của những người cầm quyền, ðứng ðầu là Nguyễn Phú Trọng!

Trong Báo cáo trước Ðại hội 12, Nguyễn Phú Trọng ðã lập lại „con ðường ði lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử“, và „vận dụng sáng tạo, phát triển, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh“. Ðây là một ðịnh ðề, một khẳng ðịnh cực kì chủ quan và sai trái ðã bị thực tế phủ nhận, như tại Liên xô cũ và Ðông Âu. Từ ðịnh ðề tư tưởng và ý thức hệ sai lầm này ông Trọng ðòi duy trì tiếp tục toàn bộ hệ thống xã hội theo mô hình ðảng trị, trong kinh tế „Kinh tế thị trường ðịnh hướng Xã hội chủ nghĩa“, trong pháp luật „pháp quyền Xã hội chủ nghĩa“, quân ðội và công an phải trung thành tuyệt ðối với ðảng… Thế rồi Nguyễn Phú Trọng phóng tay kết luận bản Báo cáo bằng một câu ðể ru ngủ 1500 ðại biểu: „Chúng ta nhất ðịnh thành công trên con ðường ði lên chủ nghĩa xã hội“!

Ðịnh ðề cực kì sai trái khác của Nguyễn Phú Trọng khi ông khẳng ðịnh, phải „bảo vệ Ðảng“, „bảo vệ chế ðộ Xã hội chủ nghĩa“ thì mới bảo vệ ðược ðộc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Khi diễn tả ý này Nguyễn Phú Trọng cố dùng lối lí luận ngụy biện hạ cấp theo kiểu „ta với mình tuy hai mà một“. Trong bản Báo cáo, ông Trọng -tự coi là nhà lí luận uyên bác- ðã ðưa ra một khẳng ðịnh cố tình chắp vá lối tam ðoạn luận ngụy tạo, trong ðó các vế hoàn toàn không ãn khớp với nhau: „Bảo vệ vững chắc ðộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, chế ðộ Xã hội chủ nghĩa luôn luôn gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhau.“

Trong khoa học chính trị hiện ðại thì ðộc lập, chủ quyền, thống nhất của một nước thuộc bình diện toàn dân, toàn quốc, chứ không tùy thuộc hay là sở hữu riêng của một nhóm hay ðảng nào. Một chính ðảng và ý thức hệ của nó chỉ liên hệ tới ðảng này và các ðảng viên của nó. Nó không có quyền tự ðặt cho mình là „quốc ðảng“ và bắt toàn dân phải theo! Một ðảng ra ðời, tồn tại hay mất ði qua thời gian, nhưng dân tộc ðó vẫn trường tồn, giữ ðược ðộc lập, chủ quyền và thống nhất…và vẫn vươn lên. Ngày nay ðó là trường hợp của hầu hết các nước trên thế giới, từ các quốc gia trong khu vực như Nhật, Ðại hàn, Nam dương, Ấn ðộ, hay trên thế giới như Hoa kì, Gia nã ðại và EU…Tại ðó các chính ðảng với các ý thức hệ khác nhau và các chính sách khác nhau ðã thay nhau cầm quyền, tùy theo quyết ðịnh của nhân dân trong các cuộc bầu cử tự do dân chủ!

Cả trong lãnh vực kinh tế, xương sống của một nước, Nguyễn Phú Trọng cũng ðưa ra một ðịnh ðề cực kì mâu thuẫn. Một mặt ông ðưa ra mục tiêu rất cao, „phát triển nhanh, bền vững, phấn ðấu sớm ðưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện ðại“. Ông còn hô hào „vận hành ðầy ðủ, ðồng bộ, hiệu quả theo qui luật Kinh tế thị trường“ và „tạo môi trường cạnh tranh bình ðẳng, minh bạch và lành mạnh“. Nhưng ðồng thời Nguyễn Phú Trọng vẫn ðòi phải gò bó nền kinh tế của VN trong khuôn khổ Kinh tế thị trường ðịnh hướng Xã hội chủ nghĩa và ông ðưa ra ðịnh nghĩa cực kì ngụy biện và ðầy mâu thuẫn, ðó là:

„Nền kinh tế vận hành ðầy ðủ, ðồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, ðồng thời bảo ðảm ðịnh hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai ðoạn phát triển của ðất nước. Ðó là nền kinh tế thị trường hiện ðại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh ðạo.“ Và „Nhiều thành phần kinh tế, trong ðó Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ ðạo.“ Rõ ràng ông Trọng ðang cố dựng lên một truyền thuyết, rắn ðộc ngủ chung với rồng và hổ sống chung với heo!

Như vậy các tập ðoàn và tổng công ti nhà nước vẫn giữ vai trò chủ ðạo và ðược ðộc quyền cũng như ưu tiên trong vay tiền của Ngân hàng Nhà nước, tiếp nhận ðộc quyền mỗi nãm nhiều tỉ Mĩ kim từ nguồn vay các nước ngoài (ODA), tự do sử dụng mặt bằng và xây dựng các cơ sở từ ngân sách nhà nước… Như thế làm sao lại bảo là „cạnh tranh bình ðẳng, minh bạch và lành mạnh“ ðược?! Suốt mấy chục nãm nay tư doanh luôn luôn bị bạc ðãi, thiệt thòi. Không những thế, mỗi khi có tranh chấp ðất ðai, nhà cửa thì bọn quan tham cấu kết với công an ðàn áp dân lành; nếu phải ra tòa án thì các thẩm phán (ðảng viên) lại xử theo „pháp chế Xã hội chủ nghĩa“ rất tùy tiện!

Như thế thật là rõ, ðịnh ðề phát triển kinh tế trong Báo cáo của Nguyễn Phú Trọng cực kì mâu thuẫn; duy trì „Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ ðạo“, tức là cố tình thủ tiêu „cạnh tranh bình ðẳng, minh bạch và lành mạnh“ của một nền Kinh tế thị trường thực sự! Ông Trọng thừa nhận rằng, thời gian tới phải giải quyết nợ công ngày càng cao chống chất, trong ðó các tập ðoàn và tổng công ti nhà nước chiếm phần nợ lớn nhất. Chính nó từ nhiều nãm nay, nhất là thời Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, ðang trở thành ổ tham nhũng của bọn tham quan. Duy trì Kinh tế nhà nước làm chủ ðạo là duy trì những cách làm ãn bất công, cổ vũ cho nạn tham nhũng, làm cho kinh tế tư nhân không thể ði lên. Như vậy thì làm sao có thể làm cho kinh tế phát triển, ðất nước giầu mạnh, làm sao chống ðược tham nhũng?

Chính ðịnh ðề phát triển kinh tế mà Nguyễn Phú Trọng ðã trình bày trong Báo cáo tại Ðại hội 12 chứa ðầy những mâu thuẫn và sai trái, mơ ra biển lớn mà lại chỉ loay hoay bằng chiếc thuyền thúng và người lái lại chẳng biết coi ðịa bàn, cho nên sau hơn 40 nãm thống nhất nhưng VN vẫn tụt hậu so ngay với các nước trong khu vực. Tuy thế, Nguyễn Phú Trọng vẫn ngang ngược chống lại ðổi mới toàn diện cả kinh tế và chính trị. Vì thế ông vẫn ðội lên ðầu chủ nghĩa Marx-Lenin, giữ chế ðộ ðộc ðảng, kinh tế nhà nước làm chủ ðạo, biến quân ðội và công an thành công cụ ðàn áp nhân dân ðể bảo vệ chế ðộ toàn trị!

Kinh tế suy yếu, nhân dân nghèo ðói, giáo dục lạc hậu và chính quyền thối nát, chia rẽ là cửa mở mời các thế lực ðế quốc can thiệp và thôn tính. Chính vì thế trong khi Ðại hội 12 ðang họp thì Bắc kinh ðưa giàn khoan HD 981 trở lại biển Ðông, lập phi trường quân sự trên các ðảo chiếm ðóng của VN, cho phi cơ xâm phạm không phận VN và bắn phá các tầu ðánh cá và giết hại ngư dân VN!

***

Một chính trị gia chỉ có khả nãng làm thủ lãnh một ðảng, hay có thể trở thành một chính khách quốc gia có uy tín, ðiều này tùy thuộc ở tầm nhìn, tiêu chuẩn giá trị và ý chí của họ, chứ không tùy thuộc ở tham vọng và ước muốn chủ quan của họ. Nếu họ chỉ lợi dụng quyền lực ðể thu vén cho gia ðình và phe nhóm thì họ chỉ là người lo xôi thịt, như trường hợp Nguyễn Tấn Dũng. Nếu họ chỉ biết ðội lên ðầu chủ nghĩa không tưởng và sẵn sàng sử dụng cả bạo lực ðể bảo vệ cho phe ðảng, bất kể những giá trị chính ðáng và cao ðẹp khác, cùng lắm họ chỉ là thủ lãnh của một ðảng ðộc tài bảo thủ, ðây là trường hợp của Nguyễn Phú Trọng.

Muốn trở thành một chính khách quốc gia, lãnh tụ của dân tộc thì chính trị gia ðó phải có tầm nhìn sâu và rộng, có tâm và trí, có lí có tình, dứt khoát phải ðặt và thực hành ðúng tiêu chuẩn giá trị ðảng dưới dân trên, quyền lợi của dân tộc và ðất nước cao hơn sự tồn tại của ðảng, nhân dân hạnh phúc thì ðảng mới vui…

Ðảng CSVN với trên 4,5 triệu ðảng viên ðang ðứng trước một chọn lựa quan trọng, nhưng rất khó khãn về nhân sự cấp cao tương lai. Liệu ðảng này có còn tư cách tồn tại, có còn chính danh cầm quyền nữa không? Câu hỏi rất quan trọng và khẩn thiết này tùy thuộc vào 4,5 triệu ðảng viên, trong ðó với trên 1.500 ðại biểu ðang tham dự Ðại hội 12, có ðủ ý chí và ý thức ðược rằng, không phải chỉ phải chọn giữa Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tấn Dũng, như thế có khác nào chọn giữa bệnh dịch tả hay bệnh dịch hạch…!

24.1.15

© Âu Dương Thệ

© Đàn Chim Việt

——————————————————

Ghi chú:

*Các phần trích trong bài không ghi xuất xứ là từ „Xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh, vững bước tiến lên trên con ðường ðổi mới „ trên báo CS ðiện tử ngày 21.1.:

2 Phản hồi cho “Ðất nước tiếp tục đứng trước nguy cơ lệ thuộc”

 1. CẦN PHÂN TÍCH THÊM HAI KHÁI NIỆM “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” VÀ “XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”

  Khái niệm “chủ nghĩa” (ism, isme) trong thực chất chỉ là quan điểm, là ý hướng noi theo hay mục tiêu sống nhằm hướng đến của từng cá nhân hay của nhóm người tương ứng hay cùng gắn với nhau nào đó. Chủ nghĩa xã hội do đó cũng giống như mọi “chủ nghĩa” khác, nhưng tiêu chí của nó là hướng đến chung toàn xã hội, đặt xã hội trội vượt lên từng cá nhân riêng lẻ.

  Nhưng Mác là người đầu tiên lái khái niệm “chủ nghĩa” sang một hướng mới. Chẳng hạn khái niệm xã hội tư sản, xã hội tư bản được Mác mệnh danh thành chủ nghĩa tư sản, chủ nghĩa tư bản. Nên ngược lại hay đối lập lại với hai khái niệm đó, Mác đặt ra chủ nghĩa cộng sản. Thật ra chủ nghĩa cộng sản theo nghĩa này đã có từ trước Mác. Nhưng ông ta cho đó là không tưởng. Quan điểm chủ nghĩa cộng sản mà tự ông ta cho là “khoa học” được gắn trên hai chân đứng : thần bí hóa giai cấp vô sản, kết hợp với nền chính trị được tổ chức toàn diện và độc tài mà ông ta mệnh danh là chuyên chính vô sản. Song cái cốt lõi duy nhất của nó là nền kinh tế tập thể trực tiếp phân phối, trao đổi sản phẩm làm ra trong xã hội, không thông qua thị trường tự do hay tận diệt thị trường tự do.

  Liên Xô và khối Đông Âu cũ đã hoàn toàn đi theo chiều hướng tổ chức chặt chẽ này do Lênin phát động đầu tiên, và sự thất bại và tan rã của họ sau 70 năm trầy trật chính là ở đó. Không phải họ đi sai Mác mà bị sụp đổ nhưng chính họ đã hoàn toàn đi đúng Mác và bị sụp đổ.

  Nên nói chung cái trật của Mác gom lại ở ba điểm : thần bí hóa giai cấp vô sản, đây là sự hoàn toàn mê tín. Chủ trương kinh tế trực tiếp phân phối, về sau còn gọi là kinh tế bao cấp cho gọn lại. Chủ trương chính trị độc đảng chuyên chính. Không những cái thất bại mà còn là cái tai hại của học thuyết Mác chính là ở đây. Có nghĩa học thuyết Mác do mọi sự nghĩ nông cạn, đã đi ngược lại quy luật khách quan của kinh tế xã hội, đi ngược lại quan điểm tự do dân chủ của nhân văn xã hội, tự xưng là khoa học mà thực chất chỉ hoàn toàn mê tín vào giai cấp vô sản. Cái giáo điều thô lậu mọi mặt của Mác chính là ở đó. Học thuyết Mác tự phủ nhận nó trong hiện thực chính là do mớ giáo điều này. Thế nhưng ngày nay vẫn còn một số người cộng sản mác xít đây đó vẫn kiên định giáo điều này, đó chỉ có thể là sự mù quáng đi ngược lại thời đại, hay vì những tính toàn riêng tư nào đó mà bất chấp cả đất nước, xã hội lẫn thời đại.

  Có lẽ do sự đánh đồng hay sự lộn sòng hai khái niệm nói trên tuy chúng hoàn toàn ngược nhau mà học thuyết Mác từng hấp được nhiều người và nguyên nhân thất bại tối hậu của nó cũng tất yếu khi những người như thế đã thấy ra được mặt trái hay thực chất của nó đối với thực tế xã hội.

  ĐẠI NGÀN
  (26/01/16)

 2. triết lý gia 0001 says:

  ….Câu cuối tác-giả viết….theo tui quá hay là chọn lựa giữa hai thằng bán nước,Trọng-lú& Dũng-xà-mâu,y như chọn lựa giữa bệnh dịch-tả hay dịch hạch,chỉ có điều….Tui bỏ nhỏ là hơn 1500 thằng Việt-cộng về dự đại hội Việt-cộng đã lựa rất kỷ,bởi vì thằng nào cũng bán nước,thăng nào cũng tham nhũng tham ô và thằng nào cũng là bệnh dịch tả hay dịch hạch……!!!!!!…….vậy làm sao chọn với lựa_____ chừng nào có phổ thông đầu phiếu và dân chủ nhân quyền thực sự thì may ra,chứ còn bầu bán do việt-cộng vẽ ra rồi việt-cộng chọn lựa theo kiểu đãng là thà mất nước hơn mất đãng…..hay theo kiểu việt-cộng,công-an còn đãng còn mình,công-an bảo về đãng….coi dân đen như công dân hạng hai….thì với tui chỉ toàn là bọn dịch tả,dịch hạch…..Với tui không còn nguy cơ lệ-thuộc tàu-cộng mà đã là lệ thuộc rồi,giờ dân đen nên đứng lên phản đối để lật đổ bọn dịch tả dịch hạch việt-cộng……thì may ra,nay kính.

Phản hồi