WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

‘Ủy Hội Luật Gia Quốc Tế nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ luật sư ở Việt Nam’

Bản dịch của Nguyễn Thanh Thủy
(Defend the Defenders)

lpNgày 30/5/2013 - Ủy hội Luật gia quốc tế đã trình bày với
Hội Đồng Nhân Quyền và Báo Cáo Viên Đặc Biệt về sự độc
lập của thẩm phán và luật sư, liên quan đến việc cần thiết
phải bảo vệ các luật sư ở Việt Nam.

Trong cuộc đối thoại với Báo Cáo Viên Đặc Biệt về sự độc
lập của thẩm phán và luật sư, Gabriela Knaul, Ủy hội Luật gia
quốc tế nhấn mạnh đến việc giúp đỡ pháp lý (chủ đề báo
cáo của Báo Cáo Viên Đặc Biệt gửi đến Hội Đồng) là không
hiệu quả nếu thiếu đi sự bảo vệ thích hợp đối với nghề
nghiệp thuộc ngành luật.

Bạn có thể theo dõi thêm tại:
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/06/05/uy-hoi-luat-gia-quoc-te-nhan-manh-su-can-thiet-phai-bao-ve-luat-su-o-viet-nam/

1 Phản hồi cho “‘Ủy Hội Luật Gia Quốc Tế nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ luật sư ở Việt Nam’”

  1. Bo Bo says:

    Làm luật sư ở Việt Nam là vất vả lắm vì phải đương đầu với cái nhóm đảng lãnh đạo quen ngồi xổm trên pháp luật.

Phản hồi