WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Kim Tiêm thương dân nghèo”

 1. Bùi lễ says:

  ” Kim tiêm thương dân nghèo” ?!

  Ở thời việt cộng, Bộ y tế Việt Nam là cơ quan đầu nảo của một bọn cướp cạn .
  Những bệnh viện Việt Nam chờ bệnh nhân chết để làm tiền từ than nhân người
  chết trong việc mang xác chết về nhà . Bác sỉ trong các bệnh viện cũng là bọn
  tiếp tay cho đám cướp cạn này .

  Bệnh viện đã là những nơi tiếp tay cướp cạn cho bọn cướp như vậy thì liệu
  bệnh nhân nhập viện chắc gì không bị giết chết để kiếm tiền ?
  Câu hỏi là bệnh nhập viện khi bị chết, họ không thiếu tiền nhà thương, khộng giựt
  nợ nhà thương/bác sĩ/y tá thì tại sao thân nhân vào lâ’y xác về lại phải trả một
  số tiền trên 50 triệu ?

  Xin hỏi Bà Tiến bộ trưởng bộ y tế là, mang xác chết ra phải trả tiền bạc triều,
  Có phải đây là chủ trương của bộ y tế Việt Nam trong việc làm tiền ?

  Tôi chưa thấy một chính quyền nào/cơ quan nào nhất là “y tê’ lại có những vụ
  làm ăn như ăn cướp như vậy . Hết ý !

Phản hồi