WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:23:pm 04/11/09 Đăng ngày “November 4th, 2009”

Lý do cuộc đảo chính 1-11-1963

Lý do cuộc đảo chính 1-11-1963

Cuộc đảo chánh lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm ngày 1-11-1963 có thể bắt nguồn từ các lý do chính sau đây: tập trung quyền lực, vấn đề tôn giáo và sự can thiệp của Hoa Kỳ. 1.-  Tập trung quyền lực Sau khi cầm quyền ngày 7-7-1954, chính phủ của thủ tướng Diệm [...]

03:23:pm 04/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »