WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:14:am 05/11/09 Đăng ngày “November 5th, 2009”

Người Việt và chợ Vòm

Người Việt và chợ Vòm

Ai về Việt Nam thì đã về, ai ở lại vẫn tiếp tục làm việc, và cộng đồng người Việt chắc chắn vẫn còn tồn tại dù luôn luôn nói rằng họ sắp về hẳn rồi đây…

09:14:am 05/11/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội quên mất tu chính án số I của Hoa Kỳ

Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội quên mất tu chính án số I của Hoa Kỳ

Bộ Ngoại Giao Hoakỳ ngày 26/10 vừa qua đã công bố bản Phúc Trình Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế 2009 có liên quan tới 198 nước trên thế giới, trong đó đánh giá về tình hình tự do tôn giáo ở Việtnam từ tháng Bảy năm 2008 đến tháng Sáu năm 2009 có [...]

12:05:am 05/11/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »