WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:24:am 24/11/09 Đăng ngày “November 24th, 2009”

Cuộc họp nhạt nhẽo, không có thực chất

Cuộc họp nhạt nhẽo, không có thực chất

Một cuộc họp “lớn” người Việt ở nước ngoài với chính quyền trong nước vừa diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23-11 ở Hà Nội. Báo trong nước sính dùng chữ nghĩa huênh hoang cho rằng đây là “Hội nghị Diên Hồng” (!) thời đổi mới. Cuộc họp này, mục đích thật sự là [...]

10:24:am 24/11/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Gương mặt thật của tiến sĩ phật tử Trần Kiêm Đoàn

Gương mặt thật của tiến sĩ phật tử Trần Kiêm Đoàn

LTS: Vừa rồi, chúng tôi có đăng 2 bài viết của ông Trần Kiêm Đoàn liên quan tới cuốn sách “Biến Động Miền Trung” của tác giả Liên Thành.  Ngay sau đó, nhiều ý kiến độc giả cũng như các bài viết xung quanh “Biến Động Miền Trung” hay cá nhân ông Trần Kiêm Đoàn [...]

06:29:am 24/11/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »