WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:26:pm 15/11/09 Đăng ngày “November 15th, 2009”

Obama in China

Obama in China

Obama in China.

06:26:pm 15/11/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Thư gửi bạn bên nhà (số 3)

Thư gửi bạn bên nhà (số 3)

Khi ông Nguyễn Tấn Dũng nói ngược với ông Nguyễn Văn Linh Ông Nguyễn Văn Linh khi mới nhận chức tổng bí thư năm 1986 đã tỏ ra khá cởi mở. Được ông Trần Độ góp ý, ông Linh rất gần, còn tỏ ra quý trọng các văn nghệ sỹ, các nhà báo. Những câu [...]

03:36:pm 15/11/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hunsen phá cộng đồng Asean Đoàn Kết có lợi cho bành trướng Bắc Kinh

Hunsen phá cộng đồng Asean Đoàn Kết có lợi cho bành trướng Bắc Kinh

Việc chính phủ HunSen Campuchia ngày 05/11/09 loan báo, ông Thaksin Shinawatra, vị thủ tướng Thái lan bị lật đổ năm 2006, và bị án tù 2 năm về tội lạm quyền tham nhũng, đang đào tỵ ở nước ngoài, được bổ nhiệm làm cố vấn kinh tế cho chính phủ Phnom Penh, bằng một [...]

12:00:am 15/11/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »