WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:38:am 14/11/09 Đăng ngày “November 14th, 2009”

Luật pháp theo 2 tốc độ, 2 thước đo

Luật pháp theo 2 tốc độ, 2 thước đo

Những ngày 6, 8 và 9/10 vừa qua, toà án Hà Nội và Hải Phòng đã xử và tuyên án 9 nhà dân chủ trong nước, tất cả là 39 năm tù giam và 35 năm quản thúc. Các anh phạm tội gì? Yêu nước cao độ, thương dân hết mức; xót xa vì Tổ [...]

10:38:am 14/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Người Mỹ và cuộc chiến tranh Nam-Bắc VN dưới góc nhìn của người ngoài cuộc

Người Mỹ và cuộc chiến tranh Nam-Bắc VN dưới góc nhìn của người ngoài cuộc

Cho đến ngày hôm nay, sau 34 năm có lẻ, nhiều người từng là quân, cán, chính của bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì sự thất thủ của một chế độ chính trị đa nguyên dân chủ chính thức đầu tiên trên một nửa của [...]

05:00:am 14/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Vật chất tối và xác ông Hồ

Vật chất tối và xác ông Hồ

Đầu thế kỷ XX Khoa học Phương Tây có được 2 thuyết lớn: Thuyết Tương Đối và thuyết Lượng Tử. Theo công thức E = MC2 (năng lượng bằng khối lượng nhân với bình phương vận tốc) trong thuyết Tương Đối. Chúng ta có thể giải thích rằng nếu chúng ta có được 1 kg [...]

04:38:am 14/11/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »