WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:44:am 25/11/09 Đăng ngày “November 25th, 2009”

Tuyên án anh hùng LĐ Trần Ngọc Sương chế độ đã tuyên án chính mình!

Tuyên án anh hùng LĐ Trần Ngọc Sương chế độ đã tuyên án chính mình!

1.Ngày19/11/2009 phiên tòa phúc thẩm Tóa án nhân dân TP Cần Thơ đã  tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù giam, buộc bồi hoàn hơn 4,3 tỷ đồng đối với bà Trần Ngọc Sương – Nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu! Dư luận báo chí trong và ngoài nước; những người đã từng [...]

06:44:am 25/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »