WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:00:pm 28/11/09 Đăng ngày “November 28th, 2009”

Yoani đấu tranh với kiểm duyệt Internet tại Cu Ba

Yoani đấu tranh với kiểm duyệt Internet tại Cu Ba

Người dịch: Phiden Castro (PC) là một trong những nhà độc tài cộng sản nắm giữ quyền hành lâu dài nhất. Năm 1959, sau khi lật đổ chế độ độc tài Batista, PC cùng với đảng cộng sản đã đưa Cuba từ một hòn đảo xinh đẹp, đất đai mầu mỡ, tài nguyên phong phú [...]

12:00:pm 28/11/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »