WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:21:pm 18/11/09 Đăng ngày “November 18th, 2009”

Trung Quốc, Ảo và Thực

Trung Quốc, Ảo và Thực

Nhân ngày 9-11- 2009, 20 năm sau khi Bức tường Bá Linh sụp đổ Đáp những câu hỏi nợ bạn bè, lẽ ra chẳng phải đợi hôm nay, ngày Bức tường Bá Linh sụp đổ 20 năm trước. Dẫu sao, đây cũng là dịp đánh dấu một cuộc đổi thay toàn cầu khá ngoạn mục, [...]

11:21:pm 18/11/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »