WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:32:am 06/11/09 Đăng ngày “November 6th, 2009”

“Một bức tường ở Berlin”: bộ phim người Việt cần xem

“Một bức tường ở Berlin”: bộ phim người Việt cần xem

Tối thứ ba 3-11-2009 vừa qua, trên màn vô tuyến Pháp France 2, bộ phim “Một bức tường ở Berlin” – “Un mur à Berlin” – dài hơn 2 tiếng đồng hồ, được trình chiếu buổi đầu tiên. Bộ phim được quảng cáo rộng rãi hơn 2 tháng nay, để chào đón ngày kỷ niệm [...]

10:32:am 06/11/09 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »