WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:34:pm 20/11/09 Đăng ngày “November 20th, 2009”

Người Việt và đầu óc mê tín dị đoan

Người Việt và đầu óc mê tín dị đoan

Mê tín dị đoan thì dân tộc nào cũng có do từ thời xa xưa kiến thức về vũ trụ, về những hiện tượng thiên nhiên như sấm sét, động đất, lũ lụt, bệnh tật  . . .  đem đến gây chết chóc, tàn phá làm người ta hoang mang, sợ sệt đi tìm nguyên [...]

04:34:pm 20/11/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Xin Bạn chớ lầm lẫn vì nhẹ dạ

Xin Bạn chớ lầm lẫn vì nhẹ dạ

Sắp diễn ra cuộc họp mặt của người Việt ở nước ngoài với chính quyền trong nước. Trong nước quảng cáo rất là rùm beng cho cuộc họp này, sẽ có hơn 1 ngàn người tham dự, bà con khắp năm châu đổ về, bàn chuyện xây dựng đất nước, từ đây cả nước sẽ [...]

10:27:am 20/11/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đi tìm bí quyết đoạt ngôi báu

Đi tìm bí quyết đoạt ngôi báu

Lời dẫn: – Lệ thường cứ 5 năm 1 lần, triều đình nhà Vệ lại kết thúc nhiệm kỳ của các quan và ngôi minh chủ. Sau đó sẽ sắp xếp lại các vị trí quan trọng trong triều đình. Tùy từng cá nhân và thời khắc, có thể ngôi vị vẫn như thế hoặc [...]

12:00:am 20/11/09 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »