WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:29:pm 23/11/09 Đăng ngày “November 23rd, 2009”

Museum of art

Museum of art

Museum of art.

06:29:pm 23/11/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Đại nạn Trung Hoa thời cổ sử

Đại nạn Trung Hoa thời cổ sử

Vị trí địa lý là một đại nạn thường trực cho Việt Nam, vì các nhà lãnh đạo Trung Hoa qua mọi thời đại, luôn luôn ỷ thế nước lớn, kiếm cách xâm lăng các nước nhỏ láng giềng, trong đó có Việt Nam.

03:39:pm 23/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

TT Ngô Đình Diệm: Lịch sử sẽ trả lại sự thật, danh dự và công bằng cho ngài

TT Ngô Đình Diệm: Lịch sử sẽ trả lại sự thật, danh dự và công bằng cho ngài

Kể từ sau hiệp định Genève 54 chia đôi đất nước giữa Pháp và chính quyền cộng sản Hà Nội . Cuộc chia đôi đất nước đẫm máu đầy bi thương của dân tộc ! Miền Bắc thuộc quyền cai trị của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa , tức là thuộc về cộng [...]

08:47:am 23/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Giang hồ thật hay giang hồ đểu

Giang hồ thật hay giang hồ đểu

Trên diễn đàn Paltaks có đến gần 600 diễn đàn người Việt. Trong khi các nước lân cận cùng lắm chỉ vài ba diễn đàn như Thái Lan, Nhật….Thế mới thấy nhu cầu trao đổi thông tin,tự do ngôn luận và cả nhu cầu xả bức xúc, buôn chuyện của người Việt cũng rất cao. [...]

12:05:am 23/11/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »