WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:22:pm 01/11/09 Đăng ngày “November 1st, 2009”

Diễn biến hòa bình

Diễn biến hòa bình

Diễn biến hòa bình.

06:22:pm 01/11/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Giáo dục: xin cho tôi nói thẳng

Giáo dục: xin cho tôi nói thẳng

Đàn Chim Việt: Sau khi IDS tự giải thể mà thực chất là bị bức tử bởi quyết định 97 do thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ban hành, nay đến lượt trang web Tia Sáng bị ngừng hoạt động bởi “lỗi kỹ thuật”. Web Tia Sáng là tập hợp những bài viết của [...]

04:13:pm 01/11/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Giáo dục: xin cho tôi nói thẳng

Giáo dục: xin cho tôi nói thẳng

Đàn Chim Việt: Sau khi IDS tự giải thể mà thực chất là bị bức tử bởi quyết định 97 do thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ban hành, nay đến lượt trang web Tia Sáng bị ngừng hoạt động bởi “lỗi kỹ thuật”. Web Tia Sáng là tập hợp những bài viết của [...]

03:56:pm 01/11/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »