WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:43:pm 16/11/09 Đăng ngày “November 16th, 2009”

Diễn tiến Biến động Miền Trung

Diễn tiến Biến động Miền Trung

Sau khi tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ ngày 1-11-1963, Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) ngày 26-10-1956 bị bãi bỏ.  Không có luật căn bản quốc gia, các tướng lãnh tự do tranh giành quyền lực, liên tiếp gây nhiều binh biến, khiến cho tình hình VNCH không ngừng bị xáo [...]

03:43:pm 16/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Quá khứ một đời người

Quá khứ một đời người

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn Google 1. Cầm mảnh giấy giới thiệu đi học khóa bổ túc nghề nghiệp, tôi lái xe một đoạn đường hơn ba trăm cây số đến X., vào một buổi sáng tuyết rơi ngập thị trấn nhỏ bé, yên lặng này. Sau thủ tục nhập học, tôi lò dò [...]

08:48:am 16/11/09 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »