Home » 08:05:am 09/11/09 Đăng ngày “November 9th, 2009”

21 Tháng 12 năm 2012- Ngày Tận Thế (?)

21 Tháng 12 năm 2012- Ngày Tận Thế (?)

Chúng ta quá nhỏ bé trước vũ trụ quá bao la không nên dùng bạo lực để độc quyền lừa phỉnh cướp bóc giết nhau mãi mà cần đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau mới mong tồn tại được.

08:05:am 09/11/09 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »