WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:05:am 09/11/09 Đăng ngày “November 9th, 2009”

21 Tháng 12 năm 2012- Ngày Tận Thế (?)

21 Tháng 12 năm 2012- Ngày Tận Thế (?)

Chúng ta quá nhỏ bé trước vũ trụ quá bao la không nên dùng bạo lực để độc quyền lừa phỉnh cướp bóc giết nhau mãi mà cần đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau mới mong tồn tại được.

08:05:am 09/11/09 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »