WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:24:pm 21/11/09 Đăng ngày “November 21st, 2009”

Meet Vietnam ’09: Cám Ơn Quê Hương – bao giờ hết chủ nghĩa?

Meet Vietnam ’09: Cám Ơn Quê Hương – bao giờ hết chủ nghĩa?

Tôi cũng rất ao ước Việt-Nam có một chính quyền sáng sủa đại diện cho dân để còn nở mày nở mặt với bạn bè nước sở tại cũng như thế giới để khi các quan chức, lãnh đạo Việt Nam ra ngoại quốc phát huy, mời gọi điều gì đó cho nước nhà mà khỏi bị cộng đồng hải ngoại biểu tình.

06:24:pm 21/11/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Xáo Và Hội Nghị Việt Kiều

Xáo Và Hội Nghị Việt Kiều

Đây là một sản phẩm thuần túy quốc doanh, được sản xuất và phổ biến liên tục (từ hơn nửa thế kỷ qua) dưới nhiều hình thức – khẩu hiệu, bích chuơng, chiến dịch, phong trào, chỉ thị, nghị quyết, nghị định, diễn văn, xã luận, bình luận, tuyên ngôn, tuyên cáo, tuyên bố … – và bằng mọi phương tiện truyền thông của Đảng và Nhà Nước.

06:04:pm 21/11/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quốc hội Việt Nam nên tự làm luật?

Quốc hội Việt Nam nên tự làm luật?

“Quốc hội Việt Nam – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất” là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp’ nên chăng tự làm Luật, soạn thảo Luật?! 1. “Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao [...]

06:48:am 21/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cấm đái bậy

Cấm đái bậy

Có nhiều chuyện xẩy ra trong đời sống một cách tự nhiên; chẳng hạn như đi ngủ và đi… tiểu. Các chuyện được xem là tự nhiên sẽ không còn gì là tự nhiên nữa nếu chúng ta bắt buộc phải quan tâm đến nó.

03:06:am 21/11/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »