WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:36:pm 08/11/09 Đăng ngày “November 8th, 2009”

Từ Bá Linh nghĩ về Ba Đình

Từ Bá Linh nghĩ về Ba Đình

Từ Bá Linh nghĩ về Ba Đình.

06:36:pm 08/11/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Giáo dục Việt Nam và viện IDS

Giáo dục Việt Nam và viện IDS

Nếu các ông không làm gì được, thì tối thiểu các ông phải can đảm chứng tỏ cho mọi người thấy rằng các ông không còn muốn liên hệ đến đảng CSVN, bằng cách trả thẻ đỏ lại cho đảng CSVN

03:51:pm 08/11/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »