WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:53:pm 22/11/09 Đăng ngày “November 22nd, 2009”

Afghanistan và Việt Nam

Afghanistan và Việt Nam

Hiện nay chính phủ Hoa Kỳ đang thảo luận hướng giải quyết cuộc chiến Afghanistan. Tướng tư lệnh chiến trường Afghanistan Stanley McChrystal nhậm chức trong tháng 6/2009 vừa qua đã đề nghị tăng 40.000 quân để ổn định tình hình. Tổng thống Obama và bộ tham mưu của ông còn dùng dằng chưa quyết [...]

03:53:pm 22/11/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ai sẽ là Tổng Bí Thư Đảng CSVN Khóa 11?

Ai sẽ là Tổng Bí Thư Đảng CSVN Khóa 11?

Chỉ còn hơn một năm nữa, đại hội ĐCSVN lần thứ 11 sẽ họp, Tổng Bí Thư mới sẽ được bầu. Toàn đảng quan tâm đã đành,  toàn dân Việt cũng đang tìm hiểu và đặt câu hỏi: Ai sẽ là TBT tương lai? Người này có khá hơn TBT tiền nhiệm không? Trên diễn [...]

08:34:am 22/11/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »