WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:56:pm 26/11/09 Đăng ngày “November 26th, 2009”

Từ Meet Việt Nam ở San Francisco tới Hội Nghị Việt Kiều Tại Hà Nội

Từ Meet Việt Nam ở San Francisco tới Hội Nghị Việt Kiều Tại Hà Nội

Lý Đại Nguyên “Meet Việt Nam” hay “Gặp gỡ Việt Nam” do Tổng Lãnh Sự VN và văn phòng Mậu Dịch Quốc Tế của thành phố San Francisco phối hợp tổ chức tại sảnh đường Tòa Thị Chánh San Francisco vào ngày 15 và 16/11/09, nhằm tuyên truyền cho một nước Việt Nam, qua những [...]

11:56:pm 26/11/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »