WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phải chăng ông Trọng đã biết điều?

tronglu

Phát biểu tổng kết Hội nghị Trung ương 13 ĐCSVN của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có sai khác rất cơ bản với Thông báo Hội nghị ấy. Sai khác chỉ ở một điểm nhỏ nhưng sao lại có thể nói là rất cơ bản?

Ai cũng biết đoạn trình bầy về phần tiếp thu ý kiến để sửa đổi Báo cáo Chính trị ở cả hai bên đều tầm phào. Nếu thành tâm tiếp thu ý kiến của quảng đại đảng viên, nhân sỹ trí thức, đông bào … thì Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII không thể như thế được.

Đáng quan tâm hơn cả đối với Hội nghị 13 ĐCSVN là vấn đề nhân sự, cho nên sự sai khác dù nhỏ ở đây cũng được xem là hệ trọng.

Điểm 3 phần trình bầy của ông Nguyễn Phú Trọng như sau:

“Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khoá XII. Bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) cũng đã viết phiếu giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước”.

Điểm 5 của Thông báo Hội nghị như sau:

“Thực hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo truyền thống từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội của Đảng ta, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định”.

Sự sai khác ở đây nếu do ông Trọng không tiếp thu được để phản ánh đúng tinh thần Hội nghị TƯ 13 thì thêm một bằng chứng chứng tỏ ông ta quá lú lẫn.

Nếu ông ta cố tình phản ánh sai tinh thần Hội nghị thì có thể do ông đã biết điều rồi.

Nguyễn Phú Trọng Không thể không biết điều vì:

1 – Ông đã 72 tuổi, quá già so với các nhà lành đạo đương kim trên thế giới, kể cả so với Tập Cận Bình, Kim Jong Un.

2 – Trí tuệ và năng lực của ông quá non kém so với trọng trách

Nhấn mạnh yếu tố “trong độ tuổi” không những NPT tỏ ra biết điều mà ông còn triệt hạ được đối thủ mà ngày nào ông đã bật khóc thút thít trước mặt toàn Đảng, toàn Dân sau cuộc chiến ở Hội nghị Trung ương 6. Không ngoi được lên thì dìm cả xuống cho hòa cả làng.

Cố tình lờ đi đoạn: “ …giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định” có lẽ vì NPT sợ cái người quá tuổi sẽ được tái cử để làm Tổng Bí thư không phải ông mà lại chính là địch thủ của ông.

Thật vậy, ngay trong phát biểu kết thúc Hội nghị Trung ương 13 vừa rồi ông cũng không thể không ca ngợi công lao người này:

“Trước tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo, cùng với khủng hoảng nợ công, cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực, diễn biến phức tạp trên Biển Đông và những khó khăn trong nước tác động bất lợi đến kinh tế – xã hội nước ta…, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời, linh hoạt điều chỉnh trọng tâm chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Nền kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tiềm lực kinh tế đất nước được nâng lên; tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ khá, năm sau cao hơn năm trước (năm 2015 GDP đạt 6,88%, cao hơn chỉ tiêu đề ra 6,2%); lạm phát năm 2015 được kiểm soát ở mức thấp so với nhiều năm gần đây; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược đạt một số kết quả bước đầu; giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển; đời sống của nhân dân được cải thiện”.

Trước khó khăn kinh tế thế giới suy thoái lại phải chèo chống trong môi trường chính trị vô cùng lạc hậu, hết sức mâu thuẫn với kinh tế thị trường mà vẫn luồn lách để đạt được những thành tích kinh tế như vậy thì không thể không nói là giỏi. Đưa Lý Quang Diệu, Angela Macken, Sinzo Abe … vào đây cũng không làm gì hơn được.

(Chưa kể ở xứ này do Tổng Bí thư dại mà Thủ tướng phải mang vạ. Do Nông Đức Mạnh đã ký kết với Giang Trạch Dân mà Nguyễn Tấn Dũng phải đưa Trung Quốc vào khai thác bauxite Tây Nguyên. Do nguyễn Phú Trọng đã ký kết với Hồ Cẩm Đào mà Nguyễn Tấn Dũng phải đưa Trung Quốc không chỉ vào các tỉnh biên giới mà ào ạt tràn vào tất cả các tỉnh trong cả nước gây nên những hiểm họa không chỉ về kinh tế mà cả quốc phòng)

Nguyễn Trãi đã khẳng định ở nước ta “”hào kiệt đời nào cũng có” nhưng do độc tài đảng trị nghiệt ngã, chuyên chính vô sản tàn bạo, nhân tài trước mắt không thể xuất hiện được. Trong cơn nguy biến này xin hãy biết gạn đục khơi trong để đành chấp nhận phương án nào khả dĩ nhất.

Sau Đại hội XII chưa biết những gì sẽ xẩy ra nhưng từ đây đến đấy không thể làm gì hơn việc tát nước theo mưa. Chưa thể nào thoán vị được ĐCSVN mà chỉ mong đẩy được nó về phía ánh sáng được chút nào hay chút ấy.

Không thể nóng vội được, cũng đừng bi quan, hãy tỉnh táo, sáng suốt mở lối đi thích hợp cho đất nước.

Chưa thấy thấp thoáng một nhân vật nào xuất chúng bên ngoài ĐCSVN. Cũng chưa thấy bóng dáng một Gorbachev hay Yensin. Người duy nhất hiện nay có khả năng đẩy ĐCSVN nhích về phía ánh sáng là Nguyễn Tấn Dũng.

Trước hết phải thấy đây là một con người rất tự tin, rất bản lĩnh. Trong khi nuôi tham vọng trở thành lãnh tụ ĐCSVN mà vẫn dám cho tất cả con cái kẻ đi học ở các nước Phương Tây, người làm dâu quan chức “Ngụy” thì quả là can trường. Loại như Nguyễn Phú Trọng không đời nào dám làm như vậy không chỉ vì con cái cũng mang gien lú mà bản thân ông không đủ cơ sở để tự tin. Nguyễn Tấn Dũng đã từng đánh Mỹ và trở thành thương binh nên đi với Mỹ không sợ bị mang tiếng đồ đệ. Vì chỉ biết chui hầm trú ẩn nên ngày nay NPT phải tỏ ra bảo hoàng hơn vua.

Ngoài khả năng chống chéo nền kinh tế èo uột nhờ đã rất quen việc và đã từng đảm đương cương vị thủ lĩnh nhiều địa hạt đối nội (y tế, tỉnh ủy, quân đội, công an, ngân hàng), NTD còn có uy tín quốc tế rất lớn. Diễn đàn Boston vừa vinh danh NTD ngang với Angela Markel và Sinzo Abe. Mặc dầu gặp cả tứ trụ triều đình trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Tập Cận Bình cũng đã tỏ ra kính nể đặc biệt khi công khai chỉ mời NTD sang thăm Trung Quốc.

Hiện nay, điều tối quan trọng mà Tổ quốc và Nhân dân cần là giữ cho được độc lập dân tộc, chống xâm lấn Biển Đông. Người có khả năng đương đầu với phe NPT để hạn chế chế tối đa nguy cơ lún sâu vào vòng đô hộ của Trung Quốc cũng là Nguyễn Tấn Dũng.

Tuy nhiên NTD không hề hô hào chống Trung Quốc. Ông thường tuyên bố không liên minh với nước này để chống nước kia (nhưng cần liên minh với Hoa Kỳ để giữ Biển Đông) và vẫn nói lời tri ân Trung Quốc. Tôi rất ủng hộ sách lược này. Không thể không bang giao hữu nghị với Trung Quốc. Nhưng, phải quyết liệt chống tinh thần thần phục Trung Quốc, chống đem lợi ích quốc gia ra phục vụ cái “tầm cao chiến lược” nhảm nhí.

Nguyễn Tấn Dũng chỉ gay gắt với chủ trương xáo quyệt gói bọc âm mưu xâm lược trong cái màn “hữu nghị viển vông” giả trá. Không chỉ gay gắt bằng lời, ông còn tích cực chuẩn bị vũ khí, khí tài sẵn sàng giáng trả kẻ địch đích đáng trong khi Bí Thư Quân ủy TƯ Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn một mặt trói tay quân đội bằng chủ nghĩa hòa bình, rả rả phán truyền nhiệm vụ phải giữ hòa bình cho quân đội; một mặt lệnh cho quân đội phải sẵn sàng chĩa súng vào “diễn biến hòa bình” chứ không phải vào ngoại xâm. Hàng ngày nghe Buổi Phát thanh Quân đội sẽ dễ dàng nhận thấy họ đang vô hiệu hóa quân đội trước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà kích động quân đội sẵn sàng xả súng vào nhân dân. Không thể không nghi ngờ họ là nội ứng của Phương Bắc.

Nếu còn chút liêm sỉ thì NPT phải tỏ ra biết điều thực sự. Tiếc rằng dư luận đang xôn xao chuyện ông đang chạy nhiều cửa, dờ nhiều thủ đoạn để được ở lại ghế Tổng Bí thư thêm nửa nhiệm kỳ. Nào là đưa ra tiêu chuẩn Tổng Bí thư phải là người Miền Bắc và phải có lý luận. Nào là xui ba giáo sư tay sai mạt hạng bôi nhọ và kết tội NTD …

Nam, Bắc đều là con Lạc cháu Hồng, trong cuộc đấu tranh giành thống nhất vừa qua Miền Nam đã từng đi trước về sau, tại sao người Miền Nam không thể là Tổng Bí thư. Sao trước đây không quy định Tổng Bí thư phải là người Kinh?

Có con gái làm dâu “Ngụy” thì đã sao. Chồng và con bà Aunsan Suki đều mang quốc tịch cái nước đã từng đô hộ Myanmar đấy chứ. Cùn đến mức không nghĩ ra thủ đoạn mới mà phải giở lại ngón đòn mạt hạng Lê Đức Thọ triệt hạ Võ Nguyên Giáp thì thật là hạ sách. Chủ nghĩa lý lịch đã từng bị lên án gay gắt, vực dậy nó một cách trâng tráo không sợ bị người ta càng ghê tởm Đảng sao.

Ai phải chịu tội Vinashin, Vinaline? Không phải Ba Dũng mà chính chủ trương ưu tiên ưu đãi bằng mọi giá để kinh tế quốc doanh phải làm chủ đã tạo nên những quái vật kinh tế không lồ không ai điều khiển nổi.

Nhăm xóa mờ dư luận buộc tội NPT đã mở đường cho Trung Quốc xâm lấn Trường Sa, mấy ngày gần đây ông ta khuấy chuyện chống tham những lên để chia lửa cho NTD. Thật ra, tội dung dưỡng tham những chính là từ NPT. Do bảo thủ, giáo điều, không chịu đổi mới chính trị cho phù hợp với nền kinh tế thị trường, tiếp tục duy trì “kinh tế quốc doanh là chủ đạo” và “ruộng đất là tài sản toàn dân” chính NPT là người dung dưỡng hai cái bào thai lớn đẻ ra nhung nhúc tham nhũng. Không những tham nhũng mà còn lãng phí. (Lãng phí còn tàn hại ghê gớm hơn tham những).

Ngoài 3000 tỷ ở Syputra, NPT còn là kẻ đứng đầu bảng trong tham nhũng quyền lực. Tham nhũng quyền lực là soái trong các tôi trạng tham nhũng. Quyền đẻ ra tiền, tạo nên uy thế bất chính, làm ô dù cho đám quần thần sâu mọt
Tin NPT có khả năng ở lại nửa nhiệm kỳ làm tôi và nhiều người ưu tư quốc sự mất ăn mất ngủ. Thêm nửa nhiệm kỳ, NPT sẽ ấn cổ dân tộc vào sâu thêm cái thòng lọng Trung Quốc, tiếp tục dìm đất nước vào vũng lầy những nguyên lý quái đản không thể nào phát triển được và đầy đọa nhân dân trong một xã hội đầy dối trá, tệ đoan.

Nguyễn Tấn Dũng chưa có khả năng và chưa dám giải tán ĐCSVN để xưng ngôi Tổng thống nhưng chính Nguyễn Phú Trọng sẽ lập một ekip mới cùng lú lẫn như ông ta làm sụp đổ ĐCSVN.

Khẩn thiết mong quý vị giúp chuyển bài viết này đến tận tay tất cả các Đại biểu sẽ dự Đại hội XII ĐCSVN.

Tôi xin cảm ơn.

Hà Nội 3 tháng 1 năm 2016

© Nguyễn Thanh Giang

© Đàn Chim Việt

 

5 Phản hồi cho “Phải chăng ông Trọng đã biết điều?”

 1. Soul says:

  [Quote]Nguyễn Tấn Dũng chưa có khả năng và chưa dám giải tán ĐCSVN để xưng ngôi Tổng thống nhưng chính Nguyễn Phú Trọng sẽ lập một ekip mới cùng lú lẫn như ông ta làm sụp đổ ĐCSVN.[/Quote]

  Đây là điều mong mỏi của dân Việt. Hảy để NPT làm ekip mới đi, để ĐCSVN sụp đổ, như vậy mới tái lập một Việt Nam tự do, độc lập không lệ thuộc và bị áp bức bởi Trung cộng.
  Chỉ khi nào Nước Việt không còn cái thứ đảng cộng sản do hồ chí minh tạo ra, lúc đó Dân Việt mới có một cơ may lớn lao thoát ra khỏi gông cùm của tụi giặc tàu.

 2. Austin Pham says:

  Gớm! Em cứ tưởng mỗi mình em là dân biết nâng, ai ngờ bác Giang cũng tích cực tham gia lau bi cho anh Dũng. Em vẫn tin rằng ba cạo gió chỉ có 1 option là phải sống mái với với đám dân quân miền bắc mà thôi. Em kệ mẹ anh ấy có thủ đoạn gì, đã làm gì, nhưng em ủng hộ anh Dũng xà mâu độc tài thống lãnh ba quân, sau khi đã cho những thằng bắc hardcore đi thăm “bác”. Lý do: ta chơi tay đôi với hắn được, chưa kể hơn 98% dân Viết gốc GATO sẽ phối hợp nhịp nhàng để cho 3X đi ăn chuối sau này. Tội vạ gì không mượn tay thằng muốn độc tài cá nhân giải quyết nhóm độc tài toàn trị.
  Thôi thì cứ lấy chính danh là đặt lợi ích của tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Cứ quẳng truyền đơn, tài liệu mật gì gì đó vào nhà thằng tư Sang, Sinh Hùng rồi chụp mũ “phản động hay “phản quốc” và bắt ngay. Anh Dũng của lòng em! anh lạ gì việc ấy! Sau đó anh cho vài thằng an ninh đứng thả diều trước cửa nhà của Trọng lú, rồi tiện tay quẳng vào nhà nó một chục quả “na” và gọi tên bác 3 lần theo đúng truyền thống. Tiếp theo là anh cho bọn thằng Phú, Minh, Huỳnh, việt cộng- San José lên mạng báo tin đồng chí lú gặp sự cố khi đang gia công cưa bom bi tại nhà để giúp trẻ… tàn tật ở Hà thành.
  Này, đừng có đánh giá thấp bọn Đà Nẵng ấy nhớ ! Và cả đám Trị Thiên khói lửa từ trên núi xuống. Chưa bao giờ chúng có thiện cảm với anh ba-thằng chích dạo trong rừng U Minh.
  Chúng nó mà không chết thì toàn bộ gia đình 3 Dũng sẽ chết. Chết nhục, chết gục, chết cả…chục.

  • Tudo.com says:

   @Austin Pham:” Chúng nó mà không chết thì toàn bộ gia đình 3 Dũng sẽ chết. Chết nhục, chết gục, chết cả…chục.”

   Đúng vậy.
   Hiện thời Hùng hói đang ở Bắc kinh cầu cứu Cận Bình. Chắc chắn Nội bộ rất căng nên tin tức cho thấy hình Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh gặp nhau mặt mày như người mất hồn! Thậm chí Vịnh không kịp mặc quân phục khi đến văn phòng để gặp Thanh.

   Trận nầy chúng sẽ thịt nhau tận cùng, nhưng nếu đám Trọng Lú thắng thì không riêng nhà Dũng chết mà dân VN sẽ tiếp tục chết thãm hơn nữa !

 3. TBA says:

  Nếu như Nguyễn Tấn Dũng từng ra lệnh bắt những người phản đối dự án Beauxit như LS Cù Huy Hà Vũ, thầy giáo Đinh Đăng Định…thì bây giờ là lúc ông nên lấy công chuộc tội bằng cách cho bắt hết những thành phần thân Tầu đang có âm mưu chịu lệ thuộc Tầu, tống giam hoặc sa thải hết những cán bộ đang muốn xích lại với Bắc Kinh. Làm được điều này thì nhân dân sẽ tha thứ cho ông tất cả và ủng hộ ông rất nhiều trong mọi hoàn cảnh cũng như về tương lai chính trị của ông và gia đình ông…

 4. triết lý gia 0001 says:

  ……. Tôi nghe thiên hạ đồn??….Diễn đàn Boston nâng bị ô Dũng-xà-mâu là đồ giả, không biết ông Nguyễn-thanh-Giang có biết??…._____ còn tác-giả Thanh-Giang cho là Vinashine,Vinaline quá lớn không kiểm soát nổi tui è là….quá nâng bị cho bọn tham nhũng,nếu không tin ô NT-Giang hỏi mấy bà bán hàng rong mấy ông xe-thồ,trong hẻm trong hóc mà mới mở hàng….gánh bún, café kho là là tụi an ninh,công-an phường…tụi dân phòng để ý liền và coi mòi bị đám lãnh đạo địa phương vòi tiền cúng cơm!!!!!…… còn Việt-kiều mà về chơi tệ lắm cũng có trên 5 thằng an-ninh theo dỏi….chắc ông NT-Giang không biết…..___ không kiểm tra Vinashine được hay phong bì trên cã ngàn tỉ,nên ngọng…..điếc không biết gì hết.Tiện nữa tui xon hỏi thêm một câu làm…..ô NT-Giang khó nuốt liền,ai bắt tiến-sỉ luật Cù-huy-hà-Vũ bằng vài cái bao cao-su chắc dám nói phe ô Dũng-xà-mâu không biết lắm???
  Và nói chuyện gần ai bắt LS Nguyễn-văn-Đài…..gần đây,đó là chưa kể,nhân ngày 30 tháng 4 mới đây ai đọc diển văn chửi Mỹ là đồ kẻ cướp…..chẳng phải ô Dũng-xà-mâu sao??…Lãnh đạo việt-cộng thằng nào cũng nói ghét tây phương nhưng đau bệnh là chạy qua tây phương chữa bệnh…..cái này ai ai cũng biết mà!!!____ Tóm lại ăn trên đầu dân đen cướp đất dân đen,rồi đánh phun máu đầu người đòi nhân quyền dân chủ trong thời ô Dũng-xa-mâu nắm quyền ai ai cũng biết,chắc ô NT-Giang nói ô Trọng-lú,xúi Dũng-xà-mâu làm chắc?….. tui thấy đã là việt-cộng thằng nào cũng ác với dân mà hèn với giặc,thằng nào cũng ăn cướp của dân đen,thằng nào cũng bán nước cầu vinh cã….rồi làm bộ thân tây-phương để che dấu bán nước cho trung-cộng……việt-cộng thằng nào cũng xấu……Ý ô NT-Giang là việt-cộng thằng bán nước nhiều thằng bán nước ít ??!!!!!! Nhiều hay ít thì cũng bán nước cũng mất nước cã,ăn cướp cạn của dân đen nhiều hay ít,thì cũng là ăn cướp,…..theo tui đi bên việt-cộng theo cái kiểu thằng này ít ghẻ hơn thằng kia trong khi thằng nào cũng đầy ghẻ là…..không bình thường. Hảy để dân đen diệt cộng….tạo một nước tự do dân chủ thoát tàu-cộng……thì tốt hơn là bênh vực cho bọn việt-cộng ý ô NT-Giang là Ls Nguyễn-văn-Đài bị bắt là chuyện…..bình thường?….chuyện nhỏ………tui thấy suy nghĩ của ông NT-Giang hơi có vấn đề…..nay kính.

Leave a Reply to Tudo.com