WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đại Sứ Michael Michalak lên tiếng về việc kết án Ls. LCĐ, NTT, THDT và LTL

Tuyên bố của Đại Sứ Michael Michalak
Việt Nam:  Việc kết án Luật sư Lê Công Định

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc bởi việc kết án luật sư Lê Công Định cũng như Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long vào ngày 20/1 về các tội danh lật đổ. Chúng tôi cũng quan ngại về việc tiến hành phiên toà rõ ràng đã thiếu trình tự chuẩn mực.

Các bản án này đi ngược lại với Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chúng cũng nêu lên những câu hỏi nghiêm túc về cam kết của Việt Nam về nền pháp trị và cải cách.

Chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam thả các cá nhân này và tất cả các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức và vô điều kiện.

Statement by Ambassador Michael Michalak
Vietnam: Conviction of Lawyer Le Cong Dinh
January 21, 2010

The U.S. Embassy is deeply troubled by the January 20 conviction of lawyer Le Cong Dinh, as well as the convictions of Nguyen Tien Trung, Tran Huynh Duy Thuc, and Le Thang Long, on charges of subversion.  We are also concerned about the apparent lack of due process in the conduct of the trials.

These convictions run counter to the Universal Declaration of Human Rights.  They also raise serious questions about Vietnam’s commitment to rule of law and reform.

We urge the government of Vietnam to release these individuals and all other prisoners of conscience immediately and unconditionally.

(nguồn The U.S. Embassy in Ha Noi Viet Nam http://vietnam.usembassy.gov/pr012110.html )

Phản hồi