1 Phản hồi cho “Hiến pháp XHCN”

  1. Johnny says:

    HẬU QUẢ NỘI CHIẾN 1957-1975

    “Oan khiên hàng triệu sinh linh,
    Thương Thiên, bại lý, đoạn tình, vong nô.”

    Johnny, USA

Leave a Reply to Johnny