WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

14 điều VN cam kết khi ứng cử Hội đồng Nhân Quyền LHQ

UN

1. Thực hiện chính sách, biện pháp và tăng cường nguồn lực để bảo đảm tốt hơn cơ bản về kinh tế, xã hội, văn hoá , dân sự và quyền chính trị của con người phù hợp với những tiêu chuẩn được quốc tế công nhận.

2. Đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, củng cố các tổ chức quốc gia bảo vệ nhân quyền, trong đó có thể thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia.

4. Thực hiện chính sách, biện pháp và tăng cường nguồn lực để bảo đảm tốt hơn về an sinh xã hội, phúc lợi và công lý, đặc biệt là quyền của các nhóm dễ bị xâm phạm như phụ nữ ,trẻ em, người già, người khuyết tật và dân tộc thiểu số.

5. Tăng cường giáo dục và đào tạo về nhân quyền, nâng cao nhận thức và năng lực của các cơ quan thi hành pháp luật để bảo đảm tốt hơn quyền và tự do cơ bản của người dân.

6. Tiếp tục thực hiện các khuyến cáo mà Việt Nam nhận được trong chu kỳ UPR (Universal Periodic Review=Thẩm định định kỳ phổ quát) đầu tiên trong năm 2009, tham gia một cách có trách nhiệm và xây dựng trong chu kỳ UPR thứ hai.

7. Tăng cường nền tảng dân chủ và sự tham gia của nhân dân vào sự lập kế hoạch và thực hiện các chính sách, cải thiện việc Việt Nam tham gia trong các tổ chức chính trị, xã hội trong lĩnh vực nhân quyền.

8. Tham gia một cách tích cực, xây dựng và có trách nhiệm trong các công tác của Hội đồng (NQ) để góp phần làm gia tăng hiệu năng và hiệu quả của Hội đồng, tính minh bạch, khách quan và cân bằng, trong tinh thần đối thoại và hợp tác.

9. Tăng cường hợp tác và đối thoại với cơ chế Liên hợp quốc về quyền con người, đặc biệt là các cơ quan điều ước quốc tế và Văn phòng Cao Ủy Nhân Quyền về các thủ tục đặc biệt, bao gồm cả lời mời thêm các nước thăm viếng Việt Nam.

10. Hỗ trợ và tích cực tham gia tham vấn liên chính phủ về nâng cao năng lực và hiệu quả của cơ quan điều ước quốc tế về quyền con người.

11. Tham gia và đóng góp vào việc thúc đẩy sự hợp tác nhân quyền ASEAN, đặc biệt là trong khuôn khổ AICHR và trong việc thực hiện các tuyên bố nhân quyền ASEAN.

12. Duy trì đối thoại nhân quyền song phương và các cơ chế hợp tác với các nước đối tác, với mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới.

13. Hoàn thành thủ tục sớm gia nhập Công ước chống tra tấn.

14. Làm thủ tục cho việc phê chuẩn Công ước về Quyền của Người khuyết tật.

————————————————

Bản Anh ngữ

To be admitted as a member of the united nations Council of Human rights, the vietnamese government in power has undertook the 14 following voluntary pledgees:

I. Promotion and protection of human rights at the national, regional and international levels.

II. Viet Nam’s voluntary commitments as a member of the Human Rights Council.

1. Adopt policies and measures and increase resources to better ensure all fundamental economic, social, cultural, civil and political human rights in line with internationally recognized norms.

2. Achieve the Millennium Development Goals.

3. Continue to improve the legal and judicial systems, build a rule-of-law State and strengthen national institutions protecting human rights, including the possible establishment of a national human rights institution.

4. Adopt policies and measures and increase resources to ensure social security, welfare and justice, particularly the rights of vulnerable groups, such as women, children, the elderly, people with disabilities and ethnic minorities.

5. Promote human rights education and training to improve the awareness and capacity of law-enforcement agencies to better ensure peoples’ rights and fundamental freedoms.

6. Continue to implement the recommendations that Viet Nam has accepted in the first UPR cycle in 2009, and to participate in a responsible and constructive manner in the second UPR cycle.

7. Strengthen grass-roots democracy and the people’s involvement in the planning and execution of policies, and improve Viet Nam’s engagement with political, social organizations working in the field of human rights.

8. Participate in an active, constructive and responsible manner in the work of the Council to contribute to strengthening the Council’s efficiency and effectiveness, transparency, objectivity and balance, in the spirit of dialogue and cooperation.

9. Strengthen cooperation and dialogue with United Nations human rights mechanisms, particularly treaty bodies and Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights special procedures, including possible invitations for additional country visits to Viet Nam.

10. Support and actively participate in intergovernmental consultations on improving the capacity and effectiveness of human rights treaty bodies.

11. Participate in and contribute to the promotion of ASEAN human rights cooperation, particularly in the AICHR framework and in the implementation of the ASEAN Human Rights Declaration.

12. Maintain bilateral human rights dialogue and cooperation mechanisms with partner countries, with the common goal of promoting and protecting human rights in the world.

13. Complete procedures for early accession to the Convention against Torture.

14. Complete procedures for the ratification of the Convention on the Rights of Persons with

3 Phản hồi cho “14 điều VN cam kết khi ứng cử Hội đồng Nhân Quyền LHQ”

 1. Duc Thang Nguyen says:

  Mấy ông chống Cộng toàn tự chửi vào mặt mình thôi. Lúc chưa bầu thì kiến nghị, phản đối lên xuống ko cho Việt Nam vô. Đến lúc VN vào với con số cao số 1 thì lại kêu là cho vào để kiềm chế nó. Như lũ trẻ con vậy. Nói như các ông ấy thì có nghĩa là Anh Pháp và nhiều nước châu Âu cũng là mất nhân quyền là ngựa hoang rồi. Vì đứng thứ 2 sau VN là Anh mà. Hóa ra là chả đâu có nhân quyền cả.

 2. quang minhtranquay2008@ says:

  Ai cũng biết bản chất của Cộng sản là dối trá và hay tráo trở,nhưng chúng che dấu cũng rất tài tình.Nhưng khi đã đứng vào một tổ chức quốc tế với tư cách là một thành viên thì mọi con mắt luôn hướng về chúng,và người dân trong nước có lý do ít ra cũng dám phản đối những sai trái của chúng mà từ trước đến nay không thể.CSVN gia nhập vào bất kỳ tổ chức quốc tế nào cũng tốt cho nhân dân Việt Nam hơn.
  Các tổ chức quốc tế nên mở chứ không nên đóng.

 3. Haile says:

  Nếu Việt cong chã những không thi-hành 14 điều cam-kết nầy. Còn vi-phạm trầm-trong hơn. Vì Hiến-pháp 2013 (Toàn Dân nhất-trí cao) chưa cho phép Việt cọng thực-hiện những điều cam-kết nầy. Liên-Hiệp-Quốc lại “Khắc-phục” thêm một lần nữa ! LHQ cho đến bây giờ vẫn chưa thấy trí-tuệ của Việt cọng vận-dụng hai chữ “Nhân-Dân”. Chiến-tranh Nhân-dân. Tây hàng, Mỹ cút, Ngụy nhào. Nhân-quyền Nhân-dân LHQ rồi cũng chào thua ! Nhân-quyền của Nhân-dân Việt-Nam do chính Nhân-Dân Việt-Nam chon lựa. Chờ khi nào Không còn Việt cọng ở Việt-Nam. LHQ sẽ khai dung Nhân-quyền không còn lầm-lẫn hai chữ “Nhân-Dân” nhưng thực chất không phải Nhân-dân như thời-kỳ VNCH Nam Việt-Nam trước năm 1975. Việt cọng Sống và chiến-đấu hoàn-toàn trong dạng người dân (Chiến-tranh Nhân-dân) Quan-sát-viên của LHQ lúc bây giờ chỉ thấy Dân chết và Lính VNCH hay Mỹ chết không thấy Việt cọng dâu cả ! Bây giờ trong cuộc chiến Nhân-quyền với Việt cọng. LHQ đừng lầm-lẫn như trước 1975 nữa. Nhân-Dân Việt-Nam đang chờ xem uy-tín của LHQ trong mặt-trân Nhân-quyền nầy.

Phản hồi