WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đức Giêsu: Nhà cải cách xã hội

hainhijesusHàng năm vào dịp cuối năm, người Kitô hữu đón mừng sự kiện Chúa Giêsu giáng trần, mặc lấy thân xác con người để chuộc tội nhân loại, tội tổ tông đã lưu truyền từ Adam, thuỷ tổ loài người theo dân Do Thái, lúc còn ở địa đàng đã ăn phải trái cấm của Thiên Chúa do Evà dụ dỗ.

Nhưng người ta chỉ đón mừng sự kiện Chúa Giáng Sinh dưới lăng kính tín ngưỡng, ít người để ý đến tính nhân bản của Chúa Giêsu hay xem ngài như một nhà cải cách xã hội.

Theo Phúc âm, bà Maria, dù có phu quân là Giuse, nhưng do quyền năng của Chúa Thánh Thần, vẫn đồng trinh lúc hạ sinh hài nhi Giêsu trong máng cỏ nơi hang Bêlem. Phúc âm kể rằng khi Chúa Giêsu giáng thế, các mục đồng được thiên thần báo tin đã đến thờ lạy ngài. Từ phương Đông, ba vị đạo sĩ thông thái cũng theo sự dẫn dắt của một vì sao lạ đến chiêm bái ngài.

Đức Giêsu là người sáng lập Kitô giáo, giữ luật Môisê (Moses), là nhà truyền giáo, chữa bệnh bằng phép mầu và thường bất đồng với giáo quyền Do Thái. Cuối đời, ngài bị đóng đinh trên thập giá theo phán quyết của chính quyền La Mã chịu ảnh hưởng bởi giáo quyền Do Thái.

Thời Đức Giêsu sinh sống, xã hội Do Thái đang gặp bế tắc cả về văn hoá và chính trị.

Về văn hoá, họ trăn trở với nền triết học và các giá trị văn minh Hy lạp khi đối chiếu với Kinh Torah, bao gồm ngũ thư đầu tiên trong Kinh Thánh Hebrew (Cựu ước) – Sách Sáng thế, sách Xuất hành, sách Lêvi, sách Dân số và sách Đệ Nhị luật – tường thuật về công trình sáng tạo vạn vật của Thiên Chúa, về đất nước Pa lét tin, về luật lệ (quá nặng nề nghiêm khắc, không còn hợp thời đối với Đức Giêsu), và cuộc vượt thoát của dân Do Thái ra khỏi Ai Cập.

Về chính trị, năm 63 trước Công Nguyên (tr CN), Do Thái bị cai trị bởi đế quốc La Mã. Năm 40 tr CN, Hêrôđê đại đế (Herod the great) được phong vương, cai trị xứ Pa lét tin tới năm thứ 4 tr CN. Chúa Giêsu sinh vào khoảng năm thứ 7 tr CN.

Xã hội Do Thái thời ấy chia thành nhiều giai cấp:

-         Giới tư tế bao gồm các tư tế và các thầy Lêvi, phục vụ và bảo vệ đền thờ, đứng đầu là một vị thượng tế được coi như thủ lãnh của dân. Mỗi năm một lần, chỉ vị này được vào nơi cực thánh dâng lễ xá tội cho dân.

-         Giới kỳ mục gồm các phú ông và các vị niên trưởng.

-         Giới kinh sư hay ký lục, là các luật sĩ thông thạo (lề luật) Kinh Thánh, đa số thuộc nhóm Pharisiêu (Pharisee), chuyên cần suy niệm Kinh Thánh và tỉ mỉ tuân giữ mọi luật lệ.

-         Phần còn lại là dân chúng bao gồm nông dân, thợ thủ công, tiểu thương và những người làm thuê.

Ba giới trên là giáo quyền Do Thái, quyền lực đối nghịch nhau, tranh giành ảnh huởng lẫn nhau, thường huênh hoang hách dịch và xa rời dân chúng. Ngoài ra còn có các nhóm như Samari (Samaria) pha trộn với dân ngoại đạo; nhóm Sađốc (Sadducee) gồm đa số tư tế và kỳ mục tại Jerusalem, rất bảo thủ và tôn trọng ngũ thư hơn các sách thánh khác; nhóm Hêrôđê, không phải là nhóm tôn giáo nhưng ủng hộ Hêrôđê. Sau này nhóm Pharisiêu liên kết với nhóm Hêrôđê chống Chúa Giêsu.

Ra đời trong bối cảnh nhiễu nhương như vậy nên thanh niên Giêsu mong muốn thay đổi xã hội qua lời giảng của ngài.

Muốn thực hiện cuộc cách mạng đó, Đức Giêsu phải mặc lấy thân phận con người, vui buồn cùng nhân sinh, chọn con người làm tiền đề trong các bài giảng cải tạo xã hội. Mặc dù sống giữa một xã hội với niềm tin tuyệt đối vào quyền lực thần linh bên ngoài con người, cho rằng lịch sử được định đoạt bởi Thiên Chúa toàn năng, phải tuân giữ luật lệ tôn giáo và sử dụng nội dung tín ngưỡng để giảng dậy, nhưng với ý thức nhân bản, Đức Giêsu vẫn xưng mình là Con Người (the Son of man – con của loài người), như tường thuật của môn đồ Matthêu, “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20). Danh xưng này đã khẳng định Chúa Giêsu là con người trọn vẹn, muốn cải tổ xã hội bằng đường lối, cách thức của loài người. Nói khác đi, đó là đường lối nhân đạo.

Nhân đạo – đời sống người, đạo làm người – chính là lực đẩy khiến lịch sử chuyển động.

Tự thân xã hội đã mang tính đa nguyên, nhiều thành phần, nhiều giai tầng. Ý thức nhân đạo giúp con người nhận định rằng cần phải tạo cơ hội bình đẳng cho mọi giai tầng, xã hội mới tiến bộ và lịch sử mới hướng thượng. Ý tưởng dành đặc quyền đặc lợi cho một giai tầng nào đó, hay giai cấp này triệt tiêu giai cấp khác chỉ là bệnh thái của xã hội, gây hỗn loạn và tụt hậu, chưa phải lối sống người, còn mang đậm tính chất bầy đoàn động vật mạnh được yếu thua.

Chúa con Giêsu giáng sinh làm người là để thực hiện Thánh ý Chúa Cha. Ý Cha cũng được coi là ý Trời. Theo triết lý Đông phương, người lãnh đạo chăn dắt dân thì phải làm theo ý trời. Làm thế nào để biết được ý trời? Ý trời chính là ý dân. Giêsu coi mình là người chăn dắt đàn chiên của Chúa, tức phải thực hiện ý chí của đa số đáy tầng dân chúng chứ không phải chiều theo ý muốn của thiểu số ăn trên ngồi trốc Pharisiêu thuộc giáo quyền Do Thái, nhóm người bị Giêsu phê phán là bọn chuộng hình thức, đạo đức giả, nói điều nhân nghĩa mà lòng dạ xảo trá, tuân giữ những điều luật cứng ngắc và đôi khi vô nhân đạo.

Trong các cuộc thuyết giáo, ngài thường sử dụng các phương pháp linh hoạt như phép nghịch lý, phép ẩn dụ và truyện dụ ngôn để giảng dạy.

Ẩn dụ (metaphor) là phép dùng sự vật hay sự việc này để mô tả sự vật hay sự việc khác.

Dụ ngôn là những câu chuyện gần gũi với cuộc sống, đơn giản và dễ nhớ. Với người Kitô hữu, dụ ngôn là phần quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Dụ ngôn là chất liệu tạo nên thuật ngữ thời đại, làm cho các câu chuyện của ngài nằm trong số những chuyện nổi tiếng nhất thế giới.

Một trong những dụ ngôn nổi tiếng là chuyện Người Samari Nhân Hậu, được Luca (Lc 10, 25-37) ghi lại như sau:

Khi ấy, có một luật gia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” Đức Giêsu bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.” Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” Đức Giêsu đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia đường mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri đi đường, tới ngang chỗ người ấy. Khi thấy, và chạnh lòng thương, ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, khi lên đường, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém bao nhiêu thì khi trở lại tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? “Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giêsu bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Thời ấy, đối với người Do Thái là những người đang nghe Đức Giêsu giảng dụ ngôn này, thì người dân ít ỏi xứ Samari là những kẻ ngoại đạo, bị đố kỵ và khinh miệt, gần như sắp tuyệt chủng, nên không còn mấy ai tiếp xúc hoặc nghe nói về họ. Thế nhưng khi gặp kẻ hoạn nạn bị cướp, họ sẵn sàng ra tay hào hiệp. Còn các thầy tư tế và Lê-vi Do Thái, được xã hội coi là đạo cao đức trọng, có nhiệm vụ chăm sóc và giúp đỡ kẻ cô thế, thì vội lảng tránh xa nạn nhân. Có thể các thầy này nghĩ rằng nếu đưa tay giúp đỡ nạn nhân ngoại giáo, thân thể sẽ bị ô uế và phải thực hiện nghi lễ thanh tẩy theo luật Môsê. Họ thà giữ thân thể thanh tịnh theo quy định của lề luật Cựu Ước hơn là cứu một mạng người. Chúa Giêsu đã cho họ bài học nhân bản rằng, đã là con người, thì dù người đó ngoại đạo hay không, có chung màu da tiếng nói hay không, không thể khinh rẻ hay phân biệt đối xử. Theo quan niệm ngày nay, không được phân biệt chủng tộc.

Một dụ ngôn khác cũng khá nổi tiếng, đó là chuyện Người Đàn Bà Ngoại Tình, được Gioan (7, 53-8, 11) thuật lại rằng:

Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pharisiêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”

Khi Đức Giêsu nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi,” ngài muốn mọi người hãy nhìn lại mình, xét đoán mình trước khi kết án người khác. Hơn nữa, xét đoán người khác thuộc thẩm quyền của Chúa, của Trời.

Ý dân tức ý trời. Có thể nhận định sâu hơn: Giêsu gợi ý rằng chỉ trí tuệ tập thể của dân chúng trong các định chế pháp luật mới có thể tạo ra luật pháp nghiêm minh, công bằng và hợp lý. Ném đá đến chết một người đàn bà ngoại tình theo lề luật cũ đã không còn hợp lý dưới nhãn quan Giêsu. Tính nhân bản của ngài không chỉ áp dụng cho những người công chính và vô tội, mà cả với những kẻ tội phạm. Họ cần được giáo dục để trở về đường ngay nẻo chính, trở về với xã hội chứ không phải cứ phạm tội là chỉ việc bỏ tù. Trong trường hợp này, là ném đá đến chết. Đó là hành động trả thù của xã hội chứ không phải tình người mang tính nhân bản. Bài học này cần thiết cho môn Tội Phạm Học ngày nay.

Còn một điểm quan trọng khác. Dụ ngôn Người Đàn Bà Ngoại Tình chỉ nói đến việc xét đoán và kết tội đàn bà ngoại tình. Vậy còn đàn ông ngoại tình thì sao? Không thấy nói đến. Không nói đến không có nghĩa không rút ra được bài học: Không phân biệt đối xử nam nữ.

Chúa Giêsu cũng thường dùng ẩn dụ trong các cuộc thuyết giảng. Khi ngài nói “không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”, hàm ý rằng không ai nắm được mệnh trời, nắm được lòng dân mà không thực hiện những điều giảng dạy đầy tính nhân bản của ngài. Hoặc khi nói “Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo; họ sẽ định ngài phải bị tử hình và giao ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng ngài, nhổ trên ngài, đánh đập ngài mà giết đi; sau ba ngày, ngài sẽ sống lại,” nhằm nói rằng những lời giảng dạy hợp với suy tư và lối sống mới của thời đại sắp tới sẽ không được người đời, nhất là giới giáo quyền Do Thái chấp nhận. Nhưng sau ba ngày, ba năm, ba chục năm, ba trăm năm… sẽ sống lại và tồn tại với thời gian và nhân loại. Đây không phải là một lời tiên đoán, nhưng Đức Giêsu thấy được hướng tiến của nhân đạo, của đời sống người. Đã là người thì phải thế. Sống cho ra người thì phải thế. “Hãy yêu thương kẻ thù như chính mình’’ cũng mang ý nghĩa nhân bản tương tự: Dù là người da trắng đỏ vàng hay  đen, hãy yêu nhau trong tình đồng loại, không phân biệt đối xử. Rất nhiều dụ ngôn khác cũng mang ý nghĩa tương tự.

Đó chính là nhân đạo. Đạo làm người.

Hai ngàn năm trước mà Đức Giêsu đã có những tư tưởng như trên, theo ngôn ngữ hiện đại, quả là quá “cấp tiến”, đi trước thời đại và đầy tính nhân bản trong một xã hội luôn phải nghiêm cẩn tuân giữ lề luật Cựu Ước. Có vậy lời của ngài mới sống mãi cùng thế gian.

Chúa Giêsu chỉ làm được công cuộc cải tạo xã hội, hướng lịch sử đi đúng với nhân đạo khi đã là người, thực hành đạo sống người giữa dòng đời oan khiên nghiệt ngã. Mà lịch sử của nhân đạo theo đúng thánh ý Cha cũng là lịch sử của thiên đạo.

Ngài đích thực là một nhà cải cách xã hội.

© Tạ Dzu

© Đàn Chim Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Phản hồi cho “Đức Giêsu: Nhà cải cách xã hội”

 1. Chung Keng says:

  @Trung Kiên

  Happy New Year, Trung Kiên!

  Biết sống tử tế với nhạu “Đó chính là nhân đạo. Đạo làm người.”

 2. n.k.d.thơ says:

  Nói với Viêt Mà Chơi
  1/Việt mà chơi thì viết làm gì ?Nhất là v/đ tôn giáo. Kích bác tôn giáo vói lòng “hồ hởi” là hạng người có tâm địa hẹp hòi và ích kỹ…
  2/Đây là vấn đè tôn giáo ,là niềm TIN của con người…
  cho nên những điều XEM RA KHÔNG ĐÚNG trong suy nghĩ của người này lại là ĐÚNG vói người khác. Đói vói nhũng kẻ VÔ ĐẠO như CS (tam vo) thì chúng nó hiểu gì về TG mà khich bác ?
  Đói vói kẻ ngoại đạo (không đạo hay theo đạo khác (Lão Khỗng Phật Do thái hay Hồi giáo.Hindu) thì nếu theo đạo chân chính ,tức có đạo đức lương tâm và có 01 đầu óc không hạ tiện tiểu nhân,thich khich bác ,thích chê bai kẻ khác đẻ tỏ ra mfnh có lý trí ,có nhận thức,có “đĩnh cao trí tuệ” như mấy thằng CS ,dù kẻ có học hay thất học ,cũng cùng một luận điệu. thì thật ra CHẴNG NGHĨA GI HẾT.Có học hay vô học ,cs hay không đạo sự khich bác châm chọc ,sụ bắt lý cả lẻ chỉ chứng tỏ mình ấu trỉ,đầu óc chưa mở mang ,kiến thức chưa có hay không có.(xin lổi ,ttoi xin lấy tạm một thí dụ như t. ,tự nhạn mình là cs,qua Mỹ mấy chục năm ,nhưng khi phản hồi một bài viết (như baì của ĐTT hay ĐVA)
  thì có khi rất có lý ,sáng suốt ,nhung rồi sau đó lại trỏ về vói cái “Não trạng” củ .Vì sao? Đó là những gì anh ta tiếp nhận lúc nhỏ ở vói CS nên những gì CS nói và làm hăn sâu trong đầu anh ta ,khó gột rửa.
  Cho nên khi nói về công giáo câu chuyện người đàn bà 2,000 năm trước thì có thể coi như là NGỤ NGÔN đẻ dạy đời mà thôi .Càng đi sâu càng khich bác ,cười cột ,chế giêu .phân tich càng tỏ ra mình là CS (vô tôn giáo) mà thôi. Đức THÍCH CA cũng có câu chuyên người đàn bà có con chết đem dến trước mặt Thich Ca xin cứu cho nó Sống Lại,,Đức Phật chĩ nói : ” tín nữ hãy xin TRO của nhà nào KHÔNG CÓ NGƯỜI CHẾT ,đem về đây .TA sẻ cứu đưa bé !” Và kết luận ra sao AI cũng biết…
  Cho nên giãng sư Tinh Không đã nhắc đi nhắc lại ” tôn giáo BẤT KHÃ THƯƠNG NGHỊ” mổi khi giãng về ngụ ngôn hay giáo pháp của đấng CHí TÔN…..
  ADIĐÀPHẬT!!!
  (nkdt)

 3. hoang anh says:

  Toi To Tong la toi khong Vang phuc Loi Thuong de .Toi nay do Ong Azong va Ba E va gay ra.Vi Toi To Tong Loai nguoi bi duoi khoi Vuon Eden va chiu Su Chet.Chua Jesu Vang phuc Loi Thuong de .Cuu chuoc moi Nguoi Tin Chua khoi toi To Tong. Song Doi doi

 4. Viết Mà Chơi says:

  Trong bài viết,tác giả đề cập đến câu chuyện rất nổi tiếng “Người Đàn Bà Hai Nghìn
  Năm Về Trước trong Thánh Kinh “ Nổi tiếng trên trường Quốc Tế và nhất là trong giới
  Giáo Dân đạo Công Giáo Việt Nam đến nỗi có một nhạc sĩ Việt Nam đã sáng tác bài
  nhạc cho câu chuyện này.
  Nổi tiếng vì câu trả lời của đức Chúa GIêsu “Ai trong bọn ngươi là người không có tội
  thì hãy ném đá người đàn bà đó đi ” Nó nổi tiếng vì đã đi sâu vào xã hội loài người
  Vì ai cũng có tội cả không ít thì nhiều mà chẳng ai để ý đến cái tội,cái lỗi của chính mình
  cái gần nhất là tội vì muốn sống,vì phải sống nên phải giành giựt miếng ăn.mà miếng ăn
  không phải tự nhiên mà có,phải khổ nhục tham lam tranh đua giành giựt mới có. Cái tội
  này không phải là Tội Tông Truyền.
  Sau lời phán của đức GIêsu bọn người xử tội bỏ đi hết vì ai cũng cảm thấy mình có tội.
  Duy nhất còn lại chỉ có đức Chúa là người không có tội. Vậy thì Chúa Giêsu được quyền
  hay là xứng đáng để ném đá người đàn bà ngoại tình? Là người được quyền xử án ?
  Là người được quyền tuyên án ? Thật vậy trong Thánh kinh nhan nhản,đấy dẫy những
  lời tuyên án và xử phạt của Chúa cho các tín đồ.
  Xin được phép dẫn chứng vài lệnh phán của Đức Ngài trong Thánh Kinh.
  Không biết những lời dạy này là phương pháp nào.phép nào theo như bài viết đã nêu.

  “ Trong các cuộc thuyết giáo, ngài thường sử dụng các phương pháp linh hoạt như phép
  nghịch lý, phép ẩn dụ và truyện dụ ngôn để giảng dạy.”

  Với những người không tôn thờ Chúa.:
  Luke 19:27 : Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự
  trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta.

  Với những người mang bệnh đồng tính.
  Leviticus 20:13
  New International Version
  “‘If a man has sexual relations with a man as one does with a woman, both of them have
  done what is detestable. They are to be put to death; their blood will be on their own heads.

  Với những người không chấp nhận Chúa.
  Exodus 22:20 He that sacrificeth unto any god, save unto the Lord only, he shall be utterly destroyed

  Như vậy thì so với lời Chúa “” Ai là người vô tội hãy ném đá người đàn bà đó đi “
  có mâu thuẫn không ? Như vậy chỉ có Đức Chúa mới là người có quyền tuyên án tử hình ?
  Như trong bài viết tác giả đã cho thấy.

  “ Khi Đức Giêsu nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi,” ngài
  muốn mọi người hãy nhìn lại mình, xét đoán mình trước khi kết án người khác. Hơn nữa,
  xét đoán người khác thuộc thẩm quyền của Chúa, của Trời.”

  Theo câu chuyện này có nhiều điều phân biệt .
  Nếu người không có tội mà được quyền ném đá theo lời chúa thì khác nào xúi người
  đạo đúc không có tội để rồi phạm tội ném đá chết người ? tạo người vô tội thành người
  có tội. ? Câu nói không chuẩn vì trong đám người ấy sẽ có kẻ cho mình là người không
  có tội hay chưa bao giờ phạm tội,hay không biết mình là người có tội hơn nữa là tội gì
  để xét lại mình mới được ? Có phải là tội Tổ Tông Truyền. Ngày hôm nay trong hàng
  ngũ Thừa Sai Thánh Thiện của Giáo Hội Công Giáo từ Linh Mục cho đến Hồng Y lũ
  lượt phạm tội hiếp dâm bé gái,bé trai,Masơ.và các giáo dân,kinh khủng hơn người đàn
  bà ngoại tình hai nghìn năm trướcvà hầu hết các tội nhân này đều được bao che chạy
  tội.
  Toàn là Thánh Nam phạm tội.
  Như bài viết đã nêu. Một điểm quan trọng .

  “ Còn một điểm quan trọng khác. Dụ ngôn Người Đàn Bà Ngoại Tình chỉ nói đến việc xét
  đoán và kết tội đàn bà ngoại tình. Vậy còn đàn ông ngoại tình thì sao? Không thấy nói đến.
  Không nói đến không có nghĩa không rút ra được bài học: Không phân biệt đối xử nam
  nữ “..??.

  Cái câu “Không có nghĩa khôn g rút ra được bài học: Không phân biệt đối xử nam nữ “
  phải hiểu ngược lại . Không có nghĩa không rút ra được bài học: ĐÃ phân biệt đối xử
  nam nữ

  Vậy thì cứ theo ý chính của đức Chuá Giêsu
  Thì không có ai dám đứng ra để xử phạt tội nhân trên thế giới ngày nay sẽ không có
  Toà án,không có Quan Toà để xử án vì xét cho cùng theo lời Chúa thì ai cũng có tội
  cả,ngay như Quan Toà đang xử án hiện nay cũng đều không có quyền xử án.

  Trở lại cái tội Tổ Tông.
  Một đưá trẻ sinh ra cho đến bốn hoặc năm tuồi thì mới có trí khôn,mới biết người này
  là cha tôi,người này là mẹ tôi,anh em tôi,chú bác tôi. Mới sinh ra nó đâu có biết gì sao
  lại chụp lên đầu nó cái tội tổ tông trời ơi,đất hỡi đem nó đi rửa đi xoá. Nếu sinh ra nó để
  phải mang cái tội nó không làm,không biết và cho là nó có tội tông truyền thì sinh nó ra
  làm gì? để suốt đời nó phải cưc nhọc đi cầu khẩn van nài xin tha cái tội xa xôi đời
  thuở nhà ai làm mà nó phải gánh vác. Ai sướng ở đâu nó không biết mà nó phải gánh
  cũng như đức Chúa Giêsu cũng vậy cái tội tổ tông ở đâu đâu ngài đâu có biết thế mà
  ngài lại phải chịu chết đau,chết đớn để chuộc cái tội mà đám rắn rít,Eva,Adam vì đã
  phạm vào trái cấm của Chúa Cha,. Khổ một nỗi là Ngài phải tình nguyện chịu chết đau
  đớn kinh hãi thì Chuá Cha mới tha tội cho loài người. vậy thì Chuá Cha đã phạm tội
  giết người,giết con một của mình là người có tội đầu tiên.Vấn đề còn lại là Đức Chúa
  Cha Đức Ngài đã tha tội rồi qua hình phạt con một của mình phải chết để chuộc tội cho
  nhân loại mà sao loài người vẫn muôn vàn thống khổ ngưòi đàn bà vẫn mang nặng đẻ
  đau cho đến tận ngày hôm nay.
  Thiện Tâm hay không Thiện tâm đều sống khổ,chết đau đớn như nhau
  Không phân biệt thiện tâm hay không thiện tâm để bình an. Thiện tâm đối với các tôn
  Giáo Độc Thần là như thế nào?. Là suốt đời quỳ lạy thống khổ van xin kêu nài vị Thần
  Chúa của mình tha tội và ban ơn ban phép lạ,phép lành bình an cho mình ?
  Vậy thì theo Chúa làm theo lời Chúa dạy là thiện tâm ?
  Các tôn giáo Độc Thàn hiện nay trên thế giới một lòng thành kính tôn thờ,lạy lục van xin
  để được bình an trong tay các Độc Thần Thượng Đế nhưng kết quả không thấy chỉ thấy
  các con cái chúa đang chặt đầu nhau,chôn sống,nhau,tàn sát,tử hình nhau bằng những
  Màn tử hình khủng khiếp . Các Thần Chúa,Thần Thượng Đế đâu rồi các ngài ơi ! Phải
  chi không có các ngài thì nhân loại đã có thể sẽ sống trong hoà bình hơn không ?.
  Muôn sự chém giết nhau chiến tranh loạn lạc thiên tai bệnh hoạn đều do các ngài,các
  Ngài mới chính là tội phạm của nhân loại,thay vì nhân loại khẩn càu các ngài tha tội
  thì chính các ngài Thần Chúa,Thượng Đế phải quỳ lạy trước nhân loại để xin nhân loại
  Tha thứ tội ác của các ngài đã và đang tạo ra cho nhân loại mới đúng.

  Tòm lại với tôi. Theo tinh thần bài viết “ Đức GIêsu nhà cải cách xã hội “ cho thấy thì
  Đức Ngài Giêsu chỉ là một nhà chính trị đã làm một cuộc cách mạng để mong cứu dân
  Do Thái thoát khỏi cảnh nô lệ của nhà cầm quyền La Mã thời bấy giờ và cái chết của đức
  Ngài trên Thập Tự Giá chẳng qua chỉ là một cái chết của một tội phạm chính trị dưới thời
  La Mã. Một nhà cách mạng cải cách xã hội chứ chẳng phải Đức Ngài Giêsu là con một
  của đức Chúa Cha, một Thiên Chúa giáng sinh, một Thiên Chúa sáng tạo ra vũ trụ vạn
  vật một Đấng Cứu Thế tự nguyện leo lên chết trên thập tự giá để chuộc tội tổ tông truyền
  cho nhân loại với đức Chúa Cha …gì hết…!!!..
  Như lời của đức Ngàì Giêsu đã tuyên bố
  “ Ta (Từ trời) xuống đây chỉ là để cứu dân Do Thái mà Thôi “
  “ Phúc cho những ai không thấy mà tin vào những thiên đường …mù…”

  • Người Qua Đường says:

   Tuyệt diệu
   Xin các vị Linh Mục hay hai Mục Sư Tin Lành nổi tiếng thuyết giáo
   Ngyễn Thủy và Dương Quốc Tùng.
   Cho ý kiến ạ ! .

 5. says:

  Hầu như con người chẳng hiểu được ông Trời là ai? Nếu quả thật, ông Trời là đấng tạo ra trời đất, mênh mông vô tận, hóa ra trí óc con người không là gì giữa vũ trụ càn khôn để hiểu được Đấng Tạo Hóa là ai mà bàn luận bằng thiên kiến lý luận dường như một cách logic nhưng mù quáng. Mù quáng vì chẳng bao giờ thấy được dấu chỉ gì với Đấng Tối Cao???
  Khổ lắm, cũng vì sinh ra biết bao tôn giáo cũng dựa vào Đấng Tối Cao để dạy con người, cuối cùng chính tôn giáo lại dẫm vào cuộc chiến đổ máu cả ngàn năm trước.
  Nếu đọc cựu ước để rồi lý luận một cách toán học, thà đừng đọc. Vì hơn mấy ngàn năm trước, cách suy nghĩ của con người khác ngày nay. Cách viết sách cũng không như những nhà văn học, Tiến sĩ nghiên cứu, học sử ngày nay.
  Ngày nay, “Phải thấy rồi mới tin, Không thấy thì không tin”. Nhưng muốn được điều này, sống làm sao để Thánh linh đến với mình! Các con sẽ trở thành “Thomas” hãy xỏ ngón tay vào lổ đinh rồi mới tin.

 6. Trần Hoàng says:

  Những khi trong đầu óc đang muốn chê bai, dè bỉu, mạt sát hay thậm chí muốn
  tố cáo ai đó, nhưng chợt nhớ đến “Câu chuyện Người Đàn Bà Ngoại Tình” trong
  Kinh thánh, lòng tôi chùng lại, đầu óc hướng thượng và bỏ qua những ý nghĩ nhỏ
  nhen, đố kỵ đó.
  Cảm ơn tác giả bài viết. Chúc BBT & độc giả ĐànChimViệt.Info một năm mới vạn
  sự như ý.

 7. Kim Ngoc says:

  Cám ơn Tạ Dju

  đã đưa ra những ý tưởng,so sánh, phân tích rất rõ ràng,gần gũi với cuộc sống .
  Chúc Tạ Dju và các bạn một mùa giáng sinh vui vẻ và năm mới tràn đầy hạnh phúc .

 8. Trung Kiên says:

  Trích bài chủ: “Đức Giêsu là người sáng lập Kitô giáo, giữ luật Môisê (Moses), là nhà truyền giáo, chữa bệnh bằng phép mầu và thường bất đồng với giáo quyền Do Thái. Cuối đời, ngài bị đóng đinh trên thập giá theo phán quyết của chính quyền La Mã chịu ảnh hưởng bởi giáo quyền Do Thái.

  Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá khi vừa tuổi đời 33 thì không thể gọi là “cuối đời”, mà là…cuối cùng thì Ngài đã bị đóng đinh vì đã SỐNG và làm chứng cho SỰ THẬT!

  Đúng vậy, Đức Giêsu là một nhà chính trị, một nhà cải cách xã hội. Giáo lý của Ngài dạy thương yêu, công bằng và Công lý…”Ai là người vô tội thì hãy ném đá người đàn bà này đi”!

  Cũng chính Ngài đã nâng cao phẩm giá người phụ nữ với “một vợ một chồng”, và phán… “hãy thương yêu vợ như chính mình”, khi kết hôn hai người đã trở nên “một nhục thể”.

  Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới đến BBT và độc giả ĐànChimViệt.Info

  • Chung Keng says:

   Nếu,

   Giời ạ…Đức Giêsu là “Nhà cải cách xã hội” thì ngày nay chủ nghĩa tư bản mần răng còn đất sống hả, TK?

   Nếu,

   Giời ạ…Karl Marx and Friedrich Engels thành công với chủ thuyết cộng sẻng; thì eng Trung Kiên với em Chung Keng giờ này có còn biết…ngoài kia vưỡn còn Đức Giêsu, hả TK?

   Đem Giời cao đặng biện hộ, đánh đồng, so sánh…với mớ chủ thuyết bòng bong, ruồi bu của trần thế…Có hơi bị dốt, Trung Kiên nhể? hehehe

   • Trung Kiên says:

    Chào bạn Chung Keng

    Nói về tôn giáo thi vô cùng bất tận. Còn nói về “Đấng Tạo Hoá” thì…Phúc cho ai không thấy mà tin.

    “Vinh Danh Chúa Cả Trên Trời. Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm”.

    Chỉ có những người “thiện tâm” mới có thể hiểu được phần nào về tôn giáo…(hic híc)

    HAPPY NEW YEAR 2016

 9. Viết Mà Chơi says:

  “ Hàng năm vào dịp cuối năm, người Kitô hữu đón mừng sự kiện Chúa Giêsu giáng trần,
  mặc lấy thân xác con người để chuộc tội nhân loại, tội tổ tông đã lưu truyền từ Adam,
  thuỷ tổ loài người theo dân Do Thái, lúc còn ở địa đàng đã ăn phải trái cấm của Thiên
  Chúa do Evà dụ dỗ.”
  Cái tội Tổ Tông không biết nó là cái tội gì vậy ?
  Theo Huyền Truyền Thuyết khởi thủy thì là do tội ăn Trái Cấm bởi thủy tổ loài người
  là ông Adam và bà Eva người Do Thái,không phải là người Việt Nam do Chúa Trời
  nặn từ đất mà ra ? Con rắn và Trái Cấm cũng được tạo ra bởi Chúa Trời . Câu hỏi
  là . Chúa Trời tạo ra loài người để làm gì ?
  ( Để chịu tội Tổ Tông hầu nô lệ cả đời của nhân loại với Chúa Trời khẩn cầu ngày
  đêm xin tha tội. Phải cả đời ngày đêm van nài xin sỏ thì hy vọng mới được tha mà
  chết rồi mới được tha,chết rồi còn biết con mẹ gì nữa hở Trời ???)
  Tạo ra Trái Cấm và con rắn để làm gì ?
  Nguyên nhân nào đưa đến tội Tổ Tông ?
  Con rắn xúi bà Eva ăn trài cấm ?
  Bà Eva xúi ông Adam ăn trái cấm ?
  Trái Cấm có tác dụng rất đặc biệt ăn vào sẽ mở mang trí tuệ.hiểu biết (Trái hiểu biết)
  Tình dục phát triển mạnh mẽ biết giao cấu để sinh con đẻ cái truyền giống nên mới
  có loài người trên quả địa cấu này cho đến ngày hôm nay. Nếu không có Trái Cấm
  loài người và loài vật không có hiện hữu .
  Vậy thì nhân vật nào là đối tác tạo ra trọng tội (Tội Tổ Tông)?
  Chúa Trời sự tạo dựng và Trái Cấm ?
  Con rắn ? Bà Eva ? Ông Adam ? Trái Cấm ? Chúa Trời ?
  Con người hiện hữu trên quả cầu này cho đến ngày hôm nay là do Chúa Trời. Là do
  Trái Cấm ? Vậy thì giữa tội Tổ Tông vì trái cấm với sự hiện hữu của loài người cho
  đến nay cái nào giá trị hơn ? Sao lại gởi con mình là Chúa Giêsu sinh ra trong hình
  dáng con người để chấp nhận cái chết đau đớn khổ ải để chuộc tội tổ tông cho nhân
  loại với chính mình là đức Chúa Trời ? Chúa Trời là đấng tự sinh một mình giống đực,
  không có bất cứ giống cái nào bên cạnh Chúa Trời sao lại có Con Một là đấng Giêsu
  để Đức Chúa Trời sai xuống trần,để làm con vật hiến tế hy sinh chuộc tội TổTông cho
  muôn loài vói chính mình đức Chúa Trời tha tội ? Quay đi rồi quay lại quanh quẩn thì
  chính ông Thần sáng tạo này mới là thủ phạm chính của tội tổ tông không ai khác kể
  cả tội giết con một của chính mình.
  Lẩm cẩm những huyền thoại vô minh !!!..

  • Hoài An says:

   Tội Tổ tông truyền là gì?

   Giáo lý Công Giáo dạy rằng; Khi nói “Tội Tổ tông truyền” không có ý nói đến tội của cá nhân, nhưng muốn đề cập đến tình trạng thê thảm mà mỗi người khi vừa được sinh ra thì đã vướng mắc, liên lụy bởi tổ tông truyền lại.

   “Trong sa ngã của Adam và Eva ta phải hiểu rằng mọi người chúng ta đều mang trong mình cái giọt nọc độc của lối suy nghĩ được minh hoạ bằng các hình ảnh trong sách Sáng thế… Con người không tin ở Thiên Chúa. Bị lời lẽ của ma quỷ cám dỗ, họ nuôi nghi ngờ… Thiên Chúa là người cạnh tranh muốn hạn chế tự do của ta và ta sẽ chỉ là con người đầy đủ khi loại bỏ Chúa ra. Con người không muốn đón nhận sự hiện hữu của mình và đời sống sung mãn của mình từ Thiên Chúa… Hành động như vậy họ tin vào sự dối trá hơn là sự thật, và như thế họ nhận chìm đời sống mình vào hư không và vào cái chết.” (không có niềm tin)

   Con người đã sa chước cám dỗ, khước từ Thiên Chúa, cắt đứt mối giây liên hệ thân tình với Thiên Chúa, muốn ngang bằng Thiên Chúa, muốn sống độc lập và tìm hạnh phúc riêng ngoài Thiên Chúa và đã không muốn vâng phục Ngài, sống đối nghịch với Thiên Chúa. (tội kiêu ngạo)

 10. Viết Mà Chơi says:

  “ Hàng năm vào dịp cuối năm, người Kitô hữu đón mừng sự kiện Chúa Giêsu giáng trần,
  mặc lấy thân xác con người để chuộc tội nhân loại, tội tổ tông đã lưu truyền từ Adam,
  thuỷ tổ loài người theo dân Do Thái, lúc còn ở địa đàng đã ăn phải trái cấm của Thiên
  Chúa do Evà dụ dỗ.”
  Cái tội Tổ Tông không biết nó là cái tội gì vậy ?
  Theo Huyền Truyền Thuyết khởi thủy thì là do tội ăn Trái Cấm bởi thủy tổ loài người
  là ông Adam và bà Eva người Do Thái,không phải là người Việt Nam do Chúa Trời
  nặn từ đất mà ra ? Con rắn và Trái Cấm cũng được tạo ra bởi Chúa Trời . Câu hỏi
  là . Chúa Trời tạo ra loài người để làm gì ?
  ( Để chịu tội Tổ Tông hầu nô lệ cả đời của nhân loại với Chúa Trời khẩn cầu ngày
  đêm xin tha tội. Phải cả đời ngày đêm van nài xin sỏ thì hy vọng mới được tha mà
  chết rồi mới được tha,chết rồi còn biết con mẹ gì nữa hở Trời ???)
  Tạo ra Trái Cấm và con rắn để làm gì ?
  Nguyên nhân nào đưa đến tội Tổ Tông ?
  Con rắn xúi bà Eva ăn trài cấm ?
  Bà Eva xúi ông Adam ăn trái cấm ?
  Trái Cấm có tác dụng rất đặc biệt ăn vào sẽ mở mang trí tuệ.hiểu biết (Trái hiểu biết)
  Tình dục phát triển mạnh mẽ biết giao cấu để sinh con đẻ cái truyền giống nên mới
  có loài người trên quả địa cấu này cho đến ngày hôm nay. Nếu không có Trái Cấm
  loài người và loài vật không có hiện hữu .
  Vậy thì nhân vật nào là đối tác tạo ra trọng tội (Tội Tổ Tông)?
  Chúa Trời sự tạo dựng và Trái Cấm ?
  Con rắn ? Bà Eva ? Ông Adam ? Trái Cấm ? Chúa Trời ?
  Con người hiện hữu trên quả cầu này cho đến ngày hôm nay là do Chúa Trời. Là do
  Trái Cấm ? Vậy thì giữa tội Tổ Tông vì trái cấm với sự hiện hữu của loài người cho
  đến nay cái nào giá trị hơn ? Sao lại gởi con mình là Chúa Giêsu sinh ra trong hình
  dáng con người để chấp nhận cái chết đau đớn khổ ải để chuộc tội tổ tông cho nhân
  loại với chính mình là đức Chúa Trời ? Chúa Trời là đấng tự sinh một mình giống đực,
  không có bất cứ giống cái nào bên cạnh Chúa Trời sao lại có Con Một là đấng Giêsu
  để Đức Chúa Trời sai xuống trần,để làm con vật hiến tế hy sinh chuộc tội TổTông cho
  muôn loài vói chính mình đức Chúa Trời tha tội ? Quay đi rồi quay lại quanh quẩn thì
  chính ông Thần sáng tạo này mới là thủ phạm chính của tội tổ tông không ai khác kể
  cả tội giết con một của chính mình.
  Lẩm cẩm những huyền thoại vô minh !!!.

Phản hồi